Page 1 - gennaration2.indd

Basic HTML Version

Narlar
Bir zamanlar bahçesinde birçok nar ağacı dikili bir adam vardı. Ve
güzler boyunca narlarını gümüş tepsiler içinde kapısının önüne koyar
ve yanlarına, üstüne kendi eliyle “Bir tane alın, ücretsizdir.” yazdığı eti-
ketleri yerleştirirdi. Ama insanlar gelip geçer ve meyvelere kimse do-
kunmazdı. Derken adam uzun uzun düşündü ve bir güz, narları gümüş
tepsiler üzerine yerleştirip evinin dışına koymadı; ama kapısının üstün-
de iri harflerle şunlar yazılı olan bir duyuru astı: “Burada ülkenin en iyi
narları bulunmaktadır; onları bütün narlardan daha fazla gümüşe sa-
tıyoruz!” Ve mahallenin tüm erkekleri ve kadınları narları satın almak
için kapıya hücum etmeye başladılar.
H A L İ L C İ B R A N
GEZG İ N
A
pple, 8 Nisan
2010 tarihin-
de mobi l iş-
letim sistemi
olan ‘iPhone
OS’un yeni sürümüyle il-
gili bir ön sunum toplan-
tısı gerçekleştirdi. “Yaz ay-
larında” ifadesiyle belirle-
nen çıkış zamanından ön-
ce yazılım geliştiricilerine
dağıtılan iPhone OS4’ün
‘Beta’ sürümü önemli ba-
zı yenilikler getirmesine
rağmen, bize daha ilginç
gelen, toplantının en so-
nuna ayrılmış bölümde-
ki, ‘iAd’ isimli, yeni mobil
reklam platformunun su-
numu oldu.
Bizzat Steve Jobs tara-
fından tanıtılan iAd, inte-
raktif reklamcılığa yabancı
olmayanların zaten bildiği
unsurlar taşıyor gibi görün-
mesine rağmen, kapsamve
işleyişinde bazı yeni yakla-
şımlar mevcut. Apple’ın bu
tanıtım toplantısında anla-
tılanları konuya ilişkin baş-
ka haber ve bilgilerle bir-
leştirilerek Gennaration
okurları için internet ve
teknoloji sayfamıza taşıdık.
B
utopraklar-
dandünya
markasıçı-
kar mı?”
isiml i ki-
tabı 10 baskı yapan Marka
Danışmanı Güven Borça,
elden geçirilmiş ve geniş-
letilmiş baskısı hazırlanma-
dan önce sınırlı sayıda ba-
sılan ve öncelikle kendi uz-
manlık dallarında görüşle-
rine önem verdiği dostları-
na dağıttığı “İleri Dönüşüm
Kutusu” isimli kitabındaki
görüşleriyle Gennaration
sayfalarına konu ve konuk
oldu. Kitapta yer alan gö-
rüşlerini keyifli bir sohbet
eşliğinde açan Borça, pa-
zarlama bağlamındaki gö-
rüşlerini belirtmekle kal-
mıyor, “Krizden nasıl çıka-
rız?” sorusunu somut çö-
zümönerileriyle yanıtlıyor.
Pazarlamada
klasikdönem
sonaerdi
GÜVENBORÇA
SÖYLEŞİ
Sö y l e ş i 4. s a y f a d a
>
İNTERNET
MOBİL REKLAMCILIK
Y a z ı s ı 6. s a y f a d a
>
a l i a t ı f b i r
3
a . s e l i m t u n c e r
2
ö z g ü r u ç k a n
6
z e r i n d i r i h a n
5
a . u ğ u r a l p a r s l a n
4
b a ş a r k u r t
7
A
merika’da
80 yıldır ya-
y ı n hayat ı -
nı sürdüren
Advertising
Age’in web sitesinde, rek-
lamcılık tarihinden ve rek-
lamcılık sektörünün etki-
leşim içinde bulunduğu
diğer sosyal ve toplumsal
olayların kısa özetlerin-
den oluşturulmuş, genel-
likle ilginç ve değerli bilgi-
lerle hazırlanmış bir bölüm
mevcut. “From the Great
Depression Through the
Great Recession: A Brief
History of Marketing” baş-
lığını taşıyan bu zaman çi-
zelgesindeki bazı bilgileri
sayfalarımıza taşıdık.
Bunlardan ilginç bir ör-
nek, Coca-Colamarkasının
geçmişindeki şöyle bir olay:
“1985 yılında The Coca
Cola Company, ‘NewCoke’
ismini verdiği yeni formül-
lü kolasını tanıttı. Bilinen
lezzetine göre biraz daha şe-
kerli olan kolayla Pepsi’nin
müşterilerine göz dikmesi
nin yanısıra eski formülü-
nü devamettirmeme kara-
rı, o dönemin en büyük pa-
zarlama gafıydı. Coca-Cola,
büyük bir PR ve reklam
felaketiyle karşılaştıktan
hemen sonra eski formü-
lüne geri dönüp ürününü
‘Coca-Cola Classic’ olarak
yeniden pazarladı ve es-
ki tüketicilerinden özür
dilemeyi de ihmal etmedi.”
Yazımızda yer verilen
reklamlardan bazılarının
videoları da mevcut. Bu
videoların üzerilerinde-
ki renkli etiketler cep te-
lefonuyla okutularak ve-
ya kısa URL’leri kullanı-
larak Gennaration inter-
net sitesinden izlenmesi
mümkün olacak.
f a t o ş k a r a h a s a n
5
e r o l y ı l m a z
8
Reklamın
kısatarihi
DÜNYADAN
BÜYÜK DEPRESYONDANBÜYÜK RESESYONA...
D e v am ı 7. s a y f a d a
>
Selva’nın relansman
filminde Uğur
Yücel “Bizim
usul makarna”yı
anlatmaya devam
ediyor. Bu kez aile
ortamı içinde...
Eşi, dünürleri,
oğlu ve gelini...
birbirlerine
çok yakıştılar
3
reklamcı
olmak için...
3
Prof. Dr. Ali Atıf Bir,
Gennaration için yazdı.
Atıf Hoca, “Reklamcı
olmak için ‘reklam
eğitimi’ gerekiyor
mu?” sorusuna
gerekçeleriyle
cevap veriyor
yazısında...
sinemadan
reklama
8
Sinemadan söz
açılınca sinema
endüstrisiyle
reklam filmleri
arasındaki
ilişkiyi
görmezden
gelmek
mümkün mü?
İnteraktifreklama
“duygu”katmak
NİSAN
2010
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
4
Düşünce
köprüsü
MEMLEKETİN ÖNÜNÜ AÇACAK YENİ FİKİRLER...
E
dward de Bono , Rekabe tüs tü adl ı k i t ab ı nda şunl ar ı yaz ı yordu : “B i r kasabaya g i den dar b i r köprü
olduğunu varsaya l ım. Köprünün önünde t ra f i k y ı ğ ı lmas ı oluyor . daha gen i ş , y en i b i r köprü
yap ı l ı yor . Ar t ı k köprü darboğaz ı or t adan ka l k t ı ğ ı i ç i n t ra f i k kasabadak i b i r sonrak i darboğaza
kadar raha t akacak , ama bu se f e r de orada b i r i ke c ek t i r . B i lg i konusunda da ayn ı şe y ge ç e r l i d i r . Esk i den
b i lg i eks i k l i ğ i b i r darboğazd ı . Darboğaz gen i ş l e t i ld i , ama t ra f i k ş imd i de b i r sonrak i darboğazda b i r i k i yor .
İ ş t e bu darboğaz ‘ düşünc e eks i k l i ğ i ’ d i r . ” Güv en Borça da , y en i k i t ab ı İ l e r i Dönüşüm Kutusu ’ nda “ Türk i y e i ş
dünyas ı f i k i r baz l ı , ‘ konse p t ’ baz l ı i ş d i s i p l i n i ne a l ı ş ı k değ i ld i r . ” d i y e r ek b i r yandan bu darboğaza i şar e t
ede rken b i r yandan da darboğaz ı aşmamı z ı sağl ayacak düşünc e l e r se r i yor önümüz e . . .
| Yaz ı s ı 5 . sa y f ada
>
İLÜSTRASYON: SEDAT GİRGİN