Page 3 - gennaration2.indd

Basic HTML Version

NİSAN 2010
B
aşlıkta sorduğum soruya reklam eğitimine
yaklaşık 25 yılını vermiş bir akademisyen ola-
rak “Hayır” dememi beklemiyorsunuz sanırım.
Dikkat ederseniz
“eğitim”
diye sormadım
sorumu...
Özellikle
“reklam eğitimi”
dedim.
Burada sözünü ettiğimde reklamajansı, ya da dijital ajans
sahipliği değil. Ajans sahipliği işi bir girişimcilik, bir işlet-
mecilik, bir sermaye işi...
Bu alanı kârlı gören biri, çok rahatlıkla lokanta açacağı
yerde reklam ajansı da kurabilir. Lokanta açtığında mut-
fağa geçip yemek yapmayacağına göre...
Ya ne yapacak? Tabii ki iyi yemek yapan birini bulup mut-
fağa geçirecek. Mutfakta da çeşitli çeşitli ustalara ge-
reksinim var. Tatlı ustası, zeytinyağlı ustası, salata usta-
sı, ızgara ustası...
Reklam ajansındaki stratejist, metin yazarı, grafiker,
medya planlamacı, araştırmacı, yaratıcı yönetmen gibi
bir şey bunlar...
Lokanta örneğinde devam edecek olursak artık şeflerin
bile İsviçre’den mezun olanları, okullu olanları tercih edi-
liyor. Şef antropolog olabilir, ama yemek yapabilmesi için
bir yemek okuluna gitmesi şart!
Reklam ajanslarında durum ne peki?
Tabii ki hepsi eğitimli çocukları tercih ediyorlar diyeceksiniz.
NitekimMediaCat’inMart 2010 sayısında yayınlanan araş-
tırma sonuçları gösteriyor ki reklamyaratıcılarının%3.7’si
lise, % 76.8’i lisans, % 19.5’i de yüksek lisans mezunu...
Her şey okumuş olabilirler. İçlerinde arkeoloji mezunu
da vardır, uluslararası ilişkiler mezunu da, mühendis de,
doktor da...
Elimizde veri yok, ama ağırlığın işletme, iletişim, iktisat,
pazarlama, güzel sanatlar ve yabancı dillerde olduğu-
nu düşünüyorum. Ama
“reklam eğitimi”
alanlarının sa-
yısı çok az...
Ne demek reklam eğitimi almak?
Reklam eğitimi almak de-
mek reklamcılık alanının
en önemli üç uluslararası
akademik hakemli dergi-
sini okuyacak kadar rek-
lamın çalışma konularını
ve araştırmasını bilmek
demek...
Hangi dergiler?
- Journal of Advertising
(JA)
- Journal of Advertising
Research (JAR)
- Journal of Current Issues
& Research in Advertising (JCIRA)
İlk ikisi yılda dört kez yayınlanır, sonuncusu iki kez...
Üçünün de son sayılarından birer makale örneği vereyim:
Using Humor in Conjunction with Negative Consequ-
ences in Advertising
(Reklamda Negatif Sonuçlarıy-
la İlgili Olarak Mizahın Kullanımı) (JCIRA, Fall, 2009).
Advergames
(Reklamoyun) (JA, Spring, 2010).
The Effectiveness of Combining Online and Print Ad-
vertisement
(Online ve Basılı Reklamların Birlikte Kul-
lanımının Etkililiği) (JAR, Sep. 2009).
Bu üç makaleyi de okumak için önce reklam alanıyla ge-
nel kuram bilgisine, daha sonra ileri araştırma bilgisine
sahip olmanız gerekir.
Bu makaleleri okuyamazsanız işletme, pazarlama, ar-
keoloji eğitimi almış olabilirsiniz, ama reklam eğitimi al-
mış sayılmazsınız.
Yani okullu değil, alaylısınızdır.
Eğer reklamcılar reklam eğitimi alır, bu makaleleri okur
hale gelirlerse işte o zaman boru reklamında
“sıfır hata”
demek için Erman Toroğlu’nu kullanmazlar!
Bu kadar boşa giden reklam, relamverenin parasını çar-
çur eden reklam yapmazlar.
Emin olun yapmazlar. Biliyorum.
Reflü şikayetiyle gittiğiniz bir doktorun en azından uzman
olduğu konuda en son çıkan hakemli dergileri okuyabilecek
kadar konuyu yakından takip etmesini istemez misiniz?
Bir reklamverenin de bir reklam ajansı çalışanından bek-
lentisi neden aynı olmasın!
Kendinize sorun, reklamveren olsanız sizin ajansla çalı-
şır mıydınız?
Bilgiyle bezenmiş yaratıcılıktır reklamcılık...
Reklam eğitimi şart!
Prof. Dr. Ali Atıf Bir
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
ali atıf bir
Reklamcı olmak için
“reklam eğitimi”
gerekiyor mu?
1
5 Nisan 2010’dan
itibaren ulusal ve
yerel kana l l a r-
da yayımlanacak
olan “Birbirlerine
çok yakıştılar” isimli Selva
relansman reklam filmi-
nin çekimleri geçtiğimiz
günlerde Demirciköy’de
hazırlanan oldukça kap-
samlı bir sette gerçekleş-
tirildi. Geçen yıl olduğu
gibi yine Uğur Yücel’in rol
aldığı reklam filminde di-
ğer rolleri Begüm Benial,
Meltem Kaymakçı , İsa
Telci, Begüm Al ve Ozan
Osmanpaşaoğlu üstlendi.
Yönetmenliğini Levent
Tuna’nın yaptığ ı, Selva
rek lam f i lmler inin gö-
rüntü yönetmenl i ğ i n i
ise İsrail’den gelen Dani
Schneor üs t lend i . Üç
gün süren çekimlerin ilk
gününe Selva Yönet im
Kur u lu Üye s i Osman
Bayda r ve Pa za r l ama
Müdür Yardımcısı Ahmet
Nurul lah Güler de ka-
t ı ldı. “Bi rbi rler ine çok
yakıştı lar” reklam filmi
bir evde geçiyor. Filmde
genç evl i bir çift ve on-
ların ebeveynlerinin ye-
mek sof ras ındak i soh-
betlerini izliyoruz. Uğur
Yücel makarnayı yavan-
lıktan yine “Bizim Usul
Makarna” öneri leriyle
kurtar ırken, dünürüne
Türk damak tadına uy-
gun yemek ve malzeme-
lerin makarnayla ne ka-
dar uyumlu olabileceği-
ni ballandıra ballandıra
anlatmış oluyor. Sofrada
“bi rbi r ine yak ışan” bi r
şeyler döndüğünü anla-
yan, ancak ne olduğunu
bi lmeyen genç çi ftimiz
önce kendilerinden bah-
sedi ldiğ ini zannediyor.
Sonra, Uğur Yücel’den,
asl ında bi rbi r ine yak ı-
şanların Selva ile “bizim
usul” lezzetler olduğunu
öğreniyorlar.
Bi l i nd i ğ i g i b i
Selva, geçen
yı lki lansman kampan-
yasında Türk makarna
tüktecisine ilginç bir tü-
ketim önerisinde bulun-
muş, makarnayı, yavan
ve yabancı soslar yer i-
ne, bizim usul yemek çe-
şitleriyle birlikte tükete-
bileceklerini söylemişti.
Yapılan nicel araştırma-
larda Selva’nın bu öneri-
sinin büyük ölçüde kabul
gördüğü anlaşıldığı gibi,
lansman kampanyası ve
ardından gerçekleştirdi-
ği ilginç promosyonlarla
Selva, toplam bilinirliği-
ni %55, Pazar payını ise
%20 oranında arttırmıştı.
A
merikaBirleşik
Devletleri’nde
2009 y ı l ın-
da, yüzde on-
luk bir büyü-
me ile 1.7 milyar dolarlık
bir sektör olduğu tahmin
edilen ağızdan ağıza pa-
zarlamanın, Türkiye’deki
i lk ajansı: FikriMühim.
(Ülkemizdeki ikinci ağız-
dan ağıza pazarlama yatı-
rımı, Procter and Gamble
firması tarafından yapıl-
dı. Kendi markalarına hiz-
met veren kuruluşun adı:
denedimbiliyorum.com.
P&G 1950’lerde şampuan
ve kremlerinin satışını ar-
tırmak için, şimdi bir sektör
olan ‘soap opera’ konsep-
tini başlatmıştır. P&G’nin
2000’li yıllarda yatırımyap-
tığı konu WOMM.)
2007 yılında Türkiye’de
ilk defa ağızdan ağıza pa-
zarlama hizmeti vermeye
başlayan FikriMühim’in,
81 i l imizden 50.000’in
üzerinde ABC1 SES gru-
buna dahil aktif üyesi bu-
lunmaktadır.
FikriMühim ile çalışan
markalardan bazıları şun-
lardır: Procter&Gamble,
Uni lever, Selva, Ülker,
Philips, L’Oreal, Milupa,
Eczacıbaşı, Ex’sir, Colgate
-Palmolive.
Genna’nın müşterileri
için hizmet aldığı ve or-
tak projeler gerçekleştir-
diği FikriMühim, ağızdan
ağıza pazarlamayı kulla-
nan markalara sağlanan
faydayı şu cümleyle özet-
liyor: Tavsiye aracılığıyla
satışları artırmak ve sa-
dık tüketiciler oluşturmak!
FikriMühimmodelinin
hayata geçirdiği pazarlama
formülüne göre:
Herkese tek bir mesaj ile
seslenilmez. Tüketicinin
ilgi alanına göre, kendi ter-
cih ettiği zaman dilimin-
de, katılımcı olmaya yöne-
lik gönderilen davetler ile
ürün/hizmet deneyimini
yaşaması sağlanır.
Tüket ici lere, f ik i rle-
rinin markalar için çok
önemli olduğu mesajı ge-
çer. Kullanıcısı ile birlikte
hareket etmeyi öğreneme-
yen markaların ömrü çok
uzun olamayacaktır.
Kendini özel hisseden tü-
ketici, markanın uzun sü-
reli sadık kullanıcısına dö-
nüştüğü gibi aynı zaman-
da markanın gönüllü elçi-
si olarak çevresini etkile-
meye devam eder.
Yaşadığ ı deney imden
memnun kalmayan tü-
keticinin geri bildirimle-
ri marka tarafından de-
ğerlendirilir. Yapılan geri
dönüş ile marka, negatif-
ten pozitife çevirdiği algı-
nın faydasını kısa ve uzun
vadede görür.
Ürün/hizmet hakkında
yapılan geribildirimlerin
her biri, marka temsilcile-
ri tarafından 24 saat içeri-
sinde cevaplandırılır.
Markalara, tüketicileri ile
diyalog kurma imkanı sağ-
layan FikriMühim, marka
sadakati yaratma konusun-
da yetersiz kalan gelenek-
sel mecraların en önemli
tamamlayıcısıdır.
Birbirlerinene�ok
yakıştılar,değilmi?
MARKA
BİZİMUSULMAKARNASELVA’NINBUAYYAYINAGİRECEK RELANSMANKAMPANYASI REKLAMFİLMİ ÇEKİMLERİ YAPILDI
V
efa, Yeşi lköy
İstanbul Fuar
Merkezi’nde
1-4Nisan2010
tarihlerinde
gerçekleştirilen Prefabrik,
Çelik ve Endüstriyel Yapı
Teknoloj i ler i Fuar ı’na
“Burada olmamızın bir ne-
deni var!” şeklindeki ‘teaser’
cümlesininyeraldığı,herya-
nı kapalı ilginçbirstantlaka-
tıldı. Vefa’nınkonteyner, ha-
fif çelik yapılar ve şantiye bi-
nalarındakullandığıNeopan
veProfactoürünleriyle imal
ettiği stand, fuar katılımcı-
ları ve ziyaretçileri tarafın-
dan ilgiyle karşılandı.
Buradaolmamızın
birnedenivar!
ETKİNLİK
VEFA’NIN FUAR STANDI
reklamveren
selva gıda sanayi a.ş.
reklamveren yetkilisi
ahmet nurullah güler
ajans
genna mcg
müşteri ilişkileri
sedef tenim kayaokay
emel çimen
serap salmanoğlu
yaratıcı yönetmenler
başar kurt
erol yılmaz
yaratıcı ekip
kayhan başpınar
aykut yöney
afşin bayır
tuğçe özel
ali riza esin
yapım
kıvılcım yapım
yönetmen
levent tuna
görüntü yönetmeni
dani schneor
müzik
yücel arzen
Ama�sadıktüketicileroluşturmak
ÇÖZÜMORTAĞI
AĞIZDANAĞIZAPAZARLAMANIN TÜRKİYE’DEKİ İLKAJANSI: FİKRİMÜHİM
bit.ly/aBabbt