Page 1 - gennaration7.indd

Basic HTML Version

çikilop
coşkusu
vizyonda
2
EKİM
2010
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
10
müzikli
reklamlar
kumpanyası
8
Christian Doppler, 1840’larda
“Doppler Etkisi” olarak da bilinen
kuramıyla, fizikte çığır açtı. Doppler
Etkisi’ni görmeye başladığımız
diğer bir ortam da Sosyal Medya.
Haberler konvansiyonel medya
üzerindeki gibi doğrusal bir
yayılım göstermiyor.
Çikilop ve kardeşi
Çikilopcuk… Bu ikilinin
müzikal tadındaki
yeni reklam filmi,
Türkiye’yle birlikte
Körfez ülkelerinde de
Arapça versiyonlarıyla
gösterime girecek.
sosyalmedya ve
chrıstıandoppler
6
Uluslararası düşün dünyasının
önde gelen isimlerinden
Noam Chomsky, “Düşünce
Özgürlüğü için 7. İstanbul
Buluşması”nın onur
konuğu olarak İstanbul’a
geldi, Türkiye’de düşünce
özgürlüğü, insan hakları
gibi konulara değindi.
istanbul’dan
chomskygeçti
7
Y a z ı s ı 5. s a y f a d a
>
B
u sayımızdaki
söyleşi bölümü-
müzde “Pazar-
lama ve rekabet
bağlamında ih-
tiyaç kavramı” i le i lg i l i
görüşlerine başvurduğu-
muz İzzet Bozkurt, soru-
larımızı yanıtlamaya şöy-
le başlıyor:
Lise ve üniversite yılla-
rımızda ekonominin te-
mel konusunun sınırsız
insan ihtiyaçlarını bir şe-
kilde karşılayabilecek sis-
temi düzenlemek olduğu-
nu öğrendik. Tanımlama-
nın yapıldığı dönemi dik-
kate aldığımızda; rekabet,
pazar ekonomisi veya ka-
pitalist ve küresel serma-
yenin tam olarak bugün-
kü anlamıyla oluşmadığı-
nı görmekteyiz.
İZZET BOZKURT
SÖYLEŞİ
İfade sonsuzluğu
Galileo, insan dilinin temel niteliğini ve onun en önemli özelliği-
ni, yani “sınırsız düşünceler zincirini dile getirmek için sınırlı sa-
yıda araçların kullanıldığını” fark eden ilk kişidir herhalde. Dia-
logo adlı yapıtında Galileo, insanların “altı üstü yirmi dört tane-
cik harfin kâğıt üzerine farklı şekillerde yan yana dizilmesiyle en
gizli düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan bir iletişim aracı-
nın keşfini” hayranlıkla anlatmaktadır. Galileo, “Bu keşif insanoğ-
lunun en büyük buluşudur ve Michelangelo’nun yapıtlarıyla kı-
yaslanabilir” demektedir. (…) Galileo’nun ölümünden kısa bir sü-
re sonra Port Royal’li filozof-dilbilimciler, “düşüncelerimizi ve ru-
humuzun çeşitli kımıldanışlarını dile getirmemizi sağlayan ifa-
de sonsuzluğunu, aslında zihnimizde olup bitenlerle hiçbir ben-
zerliği bulunmayan 25 ya da 30 sesle” kurmayı sağlayan bir ara-
cın “müthiş buluşundan” söz ettiler. “İfadelerin sonsuzluğu”, do-
ğal sayıların sonsuzluğuna benzeyen farklı bir sonsuzluktur. (…)
Galileo’nun ve ondan sonrakilerin tanımladığı haliyle dil, şu anki
kavrayışımızın ötesine geçen yollardan ilerleyen biyolojik evrimin
bir ürünü olarak “muhteşemliği”nden hiçbir şey kaybetmemiştir.
N OA M C H O M S KY
DOĞA VE D İ L ÜZER İ NE
İ
nsan olarak, diğer
canlılarla bazı nok-
talarda benzerl ik-
lerimiz var. Tavu-
ğ u t i l k iden f a rk-
lı yesek bile biz de yiyo-
ruz. Leylek gibi olmasa
da içiyoruz. Tavşandan
veya gergedandan fark-
l ıy ı z, ama sev işiyoruz.
Akşam olunca onlar ko-
vuklar ına çek i l iyor, bi-
ze ise ya fakirhanemize
ya dairemize ya da akıl-
l ı ‘residence’ımıza sığı-
nıyoruz. Onlar bizim gibi
renkli rüyalar görmüyor,
biz ise uçan halıda seya-
hat ederek uyuyoruz. Ve
hepimiz aynı oksijeni so-
luyoruz. Hayatın ve neslin
sürdürülebilmesi için bu
kadarı da yetiyor zaten...
Buna programlıyız ve fiz-
yolojik varlığımızla biz de
bu âlemin bir parçasıyız.
Bilindiği gibi Maslow,
insanın ihtiyaçlarını en
altta fizyolojik ihtiyaçlar-
dan başlayarak güvenlik
ihtiyaçları, sevgi ve aidi-
yet ihtiyacı, saygı ihtiya-
cı ve kendini gerçekleş-
t irme iht iyacı şek l inde
oluşan bir piramitle açık-
lar. Bu yazımda, marka-
laşma süreçler inde bu
ihtiyaçlar hiyerarşisine
dikkat etmek gerektiğini
söylemiş ve “Bir ürün, iş-
levsel özelliği itibariyle,
insanın, en alt basama-
ğı oluşturan temel fizyo-
loj ik ve içgüdüsel iht i-
yaçlar ının karşı lanma-
sını sağlayabi l ir. Ancak
galiba 'markalaşma' için
gözümüzü piramidin yu-
karılarına doğru dikme-
miz gerekir.
YORUM
TİLKİ DETAVUKYERBİZDE...
AlmaMaslow’unâhını!
ö z g ü r u ç k a n
6
n i h a n ş a h i n
8
a l i h a y d a r a r k
5
s e r d a r p i r t i n i
4
s e r d a r p a k t i n
3
a . s e l i m t u n c e r
2
MICHELANGELO DI LODOVICO BUONAROTTI SIMONI, “LİBYALI KAHİN”
E
rtuğrul Fırka-
t ey n i müret -
tebatının ara-
mı zdan ay r ı -
l ışının 120.yı-
l ı dolayısıyla Türkiye’de
bu yıl “Japonya Yılı” ilan
edi ldi ve bu ülkede an-
ma törenleri düzenlendi.
Selva Makarna, etk in-
l iklerin ana sponsoruy-
du. Japonya’nın Oshima
Adası’nda geçtiğimiz ay
düzenlenen törenlerle
ilgili olarak Konya’da bir
basın toplantısı yapıldı.
Japonya’da
Selvarüzgarı
ETKİNLİK
JAPONYA YILI
Y a z ı s ı 3. s a y f a d a
>
SÖY L E Ş İ 4. s a y f a d a
>
MARKA İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNİN NERESİNDE?
Y a z ı s ı 7. s a y f a d a
>
İ
nsan, varoluşu gere-
ği, ihtiyaçları ve ar-
zuları olan bir var-
lıktır. Bu ihtiyaç ve
a r zu l a r ı n ı g ider -
mek için de çeşitl i dış-
sal varlıklardan faydala-
nır. Acıkınca yemek yer;
susayınca bir şeyler içer;
yorulunca uyur; erişince
çiftleşir vb. Bunlar gibi
bazı zaruri ihtiyaçların
karşılanması, hayatı ida-
me ettirmek için şarttır,
fakat bazı ihtiyaçlar var-
dır ki onları karşılamak
bazılarınca şarttır, bazıla-
rınca ise hiç gerek yoktur:
Bir şeyleri merak edip
okumak, kendini geliştir-
mek, yazı yazmak, seya-
hat etmek, vb.
Bu noktada, ikinci sı-
nı f ta say ı lan iht iyaçla-
r ın ihtiyaç mı arzu mu
olduğu, giderilmelerinin
bir zaruret olup olmadığı
tartışma konusu olabili-
yor. İlk gruptaki fiziksel
ihtiyaçlar hakkında her-
kes hemfikir: İnsan, ye-
meden yaşayamaz. Ama,
okumadan yaşayabilir!
İnsani ps i koloj i ak ı-
mının öncülerinden Ab-
raham Mas low, dünya
çapında ha la tar t ı şma
konusu olan bir “İhtiyaç-
lar Hiyerarşisi” belirledi
ve insanların bel irl i ih-
tiyaçlarını önem sırası-
na göre sıraladı.
Ahlâk, yaratıcılık, kabul görme,
iç potansiyelini açığa çıkarma,
kişisel tatmin, kişisel başarı
Kendine güven, başarı, saygı
görmek, eşsiz birey olma ihtiyacı
Arkadaşlık, aile, mahremiyet,
bağlanma duygusu
Sağlık, istihdam, mülkiyet, aile ve
sosyal denge, güvende olma
Yeme, içme, barınma, uyuma, sevişme
kendini
gerçekleştirme
ihtiyaçları
saygınlık
ihtiyaçları
güvenlik
ihtiyaçları
fizyolojik
ihtiyaçlar
sevgiveaidiyet
ihtiyaçları