Page 3 - gennaration7.indd

Basic HTML Version

ŞUBAT 2011
S
el va Gıda , ge -
çen ay Konya Ti-
caret Odas ı ve
MÜSİAD’dan al-
dığı başarı ödül-
leri ile yeniden gururlandı.
Türkiye’ninmakarna ih-
racat lideri olan Selva Gı-
da; Konya’nın ikinci büyük
ihracatçısı oldu. Selva 2011
yılının ilk ödülünü; ihra-
cat şampiyonlarının ödül-
lendirildiği, Konya Ticaret
Odası tarafından düzenle-
nen törende aldı. İhracat
ödülü; Devlet Bakını Zafer
Çağlayan tarafından Selva
Gıda Genel Müdürü Meh-
met Karakuş’a verildi.
Konuyla ilgili açıklama-
da bulunan Selva Gıda Ge-
nel Müdürü Karakuş, “Bu
ödüller sayesinde 2011 yılı-
na büyük bir heyecanla baş-
ladık, ayrıca bu tür ödül-
ler büyüyerek devam eden
başarımızın kanıtıdır. Söz
konusu Türkiye ve Türki-
ye Ekonomisi olduğu için
hedeflerimiz daima yüksek
olacaktır. Ayrıca, ihracatta
yakaladığımız bu başarıyı
sürdüreceğiz” dedi.
Artan ihracat talepleri-
ni karşılayabilmek için ye-
ni yatırımlar yapan Selva
Gıda, üretim kapasitesini
%75 oranında artırmayı
hedefliyor.
İk inci ödül i se Tür-
k iye’dek i büyüme hızı-
na ve Ekonomiye önem-
l i katk ı lar ından dolay ı
MÜSİAD’dan geldi. İstan-
bul Sanayi Odası’nın 2009
yılında seçtiği ilk 1000 bü-
yük sanayi kuruluşu içeri-
sine giren ve adından söz
ettiren Selva Gıda, MÜSİ-
AD Genel Başkanı Ömer
Cihad Vardan tarafından
ziyaret edilerek, başarıla-
rından dolayı ödüllendiril-
di. Ödülü Selva Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Meh-
met Ali Korkmaz aldı.
Selva’danödüllübaşlangı�
MARKA
SELVAGIDA2011 YILINAÖDÜLLERLE BAŞLADI
G
eçtiğimiz ay Vodafone’un konuğu olarak
İstanbul’a gelen ünlü pazarlama düşünü-
rü Don Peppers, sonsuz müşteri ilişkileri
yönetimi bilgisinin ışığında yeni dönemi
yorumlayan başarılı bir konuşma yaptı.
Customer Relationship Management (CRM) dendiğin-
de akla ilk gelen isimlerden birisi olan Don Peppers, yıl-
lardır anlattığı segmentasyon ve birebir pazarlama gi-
bi kavramların, internetin yarattığı yeni ortamda ger-
çek anlamlarını bulacağını düşünüyor. Şirketler, elle-
rindeki verileri akıllı bir biçimde depolar, doğru soru-
ları sorar ve müşterilerinin gerçek profillerini oluştur-
mayı başarırlarsa, CRM uygulamalarının verimliliğini
arttırabilecekler.
Peppers’a göre, gelecekle ilgili genel tahminler yapa-
bilmek mümkün. Ancak, trendlerin tam olarak hangi
yapıda gelişeceği veya hangi ülkede ne boyutta deği-
şim yaşanabileceği konusunda öngörüde bulunmak ola-
naksız. Bu yüzden, yapılabilecek tek şey, gelecek geldi-
ğinde hazırlıklı olmak. Peppers, şirketlere tüm enerji-
lerini güven oluşturacak sağlam bir ilişki kurmaya yö-
neltmelerini salık veriyor. Hakiki ve samimi olmayan
kuruluşların, gelecekte yaşama şansları kalmayacağı-
nı belirterek, sadık müşterilere özellikle özen göster-
mek gerekliliğine dikkat çekiyor.
Don Peppers’a göre, müşterilerin güvenini kazanmak
için bir şirketin iki özelliğe sahip olması gerekiyor: Bi-
rincisi iyi niyet. İkincisiyse, işini iyi yapma becerisi. Bir
başka deyişle, insanları anlamaya özen göstermeyen,
onlara uzak duran şirketler dönemi kapanıyor. Ancak,
iyi niyet tek başına işe yaramıyor. “Competency” yani
yetkin ve yaptığı işi hakkıyla yapmayan şirketlerin de
başarılı olma şansı pek bulunmuyor.
Don Peppers, uzun dönem-
de değer yaratabilmek için,
kısa dönemli kârlardan fe-
dakarlık etmek gerektiği-
ni savunuyor. Müşterilerin
kendi çıkarlarını koruduğu-
nu düşündükleri şirketlere
duydukları güvenin, dola-
yısıyla bağlılıklarının art-
tığını vurguluyor.
Peppers başarılı bir müşte-
ri hizmeti sunmak isteyen-
lerin şu maddelere dikkat
etmelerini salık veriyor:
1. Müşterileri bireyler olarak görün. Her birini eşsiz ve
tek bireyler olarak değerlendirin.
2. Her birinin şirketiniz için farklı değeri olduğunu ve
farklı ihtiyaçları olduğunu ayırt edin.
3. Verimli ve etkin bir biçimde etkileşim kurun.
4. Şirketinizin sunduklarını müşterilere göre özel tek-
lifler haline getirin.
5. Her müşteriye farklı davranın.
6. Müşterilerin size vermiş olduğu bilgileri kaydedin.
Her dafasında yeniden başlamak zorunda kalan müş-
terinin, bezginleşerek sizden uzaklaşacağını bilin.
Don Peppers, sunumunda müşteri ilişkisi yönetimini in-
celerken, çok önemli bir başka boyuta, “privacy” konu-
suna değindi. Peppers’a göre özel hayatın gizliliği kav-
ramı önemli bir değişim geçirmekte. 550 milyon üye-
nin Facebook’ta fotoğraf, film ve görüşlerini paylaş-
tıkları yeni dünya düzeninde, özel hayatı saklama ça-
bası bir anlamda nafile bir davranış olarak görünüyor.
Generation Y, bir önceki nesillerden çok farklı bir özel
hayat anlayışına sahip. Onlar hayatlarının her anı-
nı paylaşmayı normal bir davranış olarak görüyorlar.
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, önümüzde-
ki 20 yıl içinde insanların bugüne oranla bin kat daha
fazla bilgi paylaşacaklarını savunuyor.
Don Peppers, insanların sosyal paylaşım ağlarına ken-
di istekleriyle girdiklerine, dikkat çekiyor. Bu yüzden
özel yaşamı saklama paranoyasına artık pek gerek kal-
madığını dile getiriyor. Peppers, önümüzdeki dönem-
de, insanların güvenlik ve kimlik bilgileri konusunda
daha dikkatli olmayı öğrenceklerini, ancak kendi ter-
cihleriyle tüm yaşamlarını paylaşmayı sürdürecekle-
rini savunuyor.
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gelecek geldiğinde
hazır olmak için neler
yapmak gerek?
fatoş karahasan
Y
outh Republic
bünyesindeki,
üniversiteli öğ-
renci ağların-
dan ortakan-
tin.com’da yapılan anket,
gençlerin “Sevgililer Gü-
nü” hakkındaki izlenim ve
davranışlarını ortaya koy-
du. Ankete göre 15-25 yaş
arası gençlerin yüzde 80’i
sevgilisi olduğu zamanlar-
da Sevgililer Günü’nü kut-
luyor, gençlerin yüzde 70’i
Sevgil iler Günü’nü kut-
lamayı seviyor. Sevgililer
Günü’nü neden kutladık-
ları sorusuna ise gençlerin
yüzde 54,3’ü sevdiğim için,
yüzde 17,4’ü sevgilim iste-
diği için derken yüzde 3’ü
de arkadaşlarım kutladığı
için cevabını verdi.
Ankete göre gençlerin
yüzde 31,9’u Sevg i l i ler
Günü için sevgilisine hiç
hediye almamış. Sevgili-
ler Günü’nde sevgiliye en
çok alınan hediyeler ara-
sında giysi ve aksesuar-takı
dikkat çekerken, gençlerin
yüzde 32,9’u da sevgilile-
rine kendi elleriyle özel
bir hediye hazırladığını
söylüyor.
Ankette yer alan “Sev-
gililer Günü’nde ne yap-
mayı seversiniz?” sorusu-
na gençlerin yarıya yakını
“baş başa yemek yemeyi ya
da evde romantik bir gece
geçirmeyi” diye cevap ve-
riyor. “Hiçbir şey yapmıyo-
ruz” diyen gençlerin ora-
nı ise yüzde 6,6’da kalıyor.
Gençler karşı cinsle tanış-
mak ve samimiyet kurmak
için en çok yüz yüze görüş-
meyi tercih ediyor. İnternet
sitelerinden tanışmak için
aldıkları mesajları içeriği-
ne göre cevaplandıranların
oranı yüzde 52,8’ken, gön-
deren kişiye göre cevaplan-
dıranların oranı yüzde 24,5
ve “kesinlikle cevaplandır-
mam” diyenlerin oranı ise
yüzde 16,5.
540 kişiyle yapılan an-
kete katılanların yarısını
kadınlar, yarısını erkek-
ler oluşturuyor.
Gen�likSevgililer
Günü’nüseviyor
ARAŞTIRMA
GENÇLERİN EĞİLİMLERİ