Page 1 - gennaration7.indd

Basic HTML Version

y a z ı s ı 6. s a y f a d a
>
y a z ı s ı 6. s a y f a d a
>
paprica
yayında
‘ses’ ölçeği
değişiyor
tüketicininadını
koymak(!)
2
8
Marka Fabrikası,
Türkiye’nin ilk ve tek
aşk dergisini okuyucuya
sundu. Ahmet Altan,
Kürşat Başar ve Serdar
Kuzuloğlu gibi isimler
yazıları ile her ay
Paprica da.
Mevcut SES ölçeğinde
temel alınan “meslek”
ve “eğitim” kriterlerine,
tüketim için belirleyici
bir faktör olan “gelir”in
de entegre edilmesi
sağlanıyor.
3
Markaların tüketiciyle doğrudan
iletişime geçtikleri noktalar, etkinlik
pazarlama unsurları, yeni teknolojik
imkânlar aracılığıyla samimiyet ve
şeffaflık temelli sosyal ağlar ve mobil
pazarlama unsurları, bugün önemli
birer deneyimsel pazarlama aracı.
Tüketiciler için bir şey ifade etmek
zorunda olan gösterge, yine tüketi-
cilerin aktif ‘iş birliği’ sayesinde
anlam kazanmış olur.
markanızgüçlüyse
sırtınız yeregelmez
5
Tüketirken üretmek
Prosumer’in yükselişi—tüketicinin üretime yeniden dahil edilme
süreci—bizi böylesi geçişken ilişkilere daha yakından bakmaya
mecbur bırakacak. Aynı güçlü değişim, bizi etkinlik kavramını
yeniden gözden geçirmeye yönlendirecek. Ekonomistler, gi-
derek artan bir şekilde, aynı ürünü üretebilecekleri alternatif
yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar. (...) Bu, belki de hiç ekonomi
bilmeyen, milyonlarca insanın da yapmaya çalıştığı şeyin aynısı.
Bu insanlar anlıyorlar ki, belli seviyedeki parasal kazanç garan-
tilendikten sonra, üreterek tüketmek hem ekonomik hem de psi-
kolojik anlamda, daha fazla para kazanmaktan çok daha faydalı.
A LV I N TO F F L E R
ÜÇÜNCÜ DALGA
Sö y l e ş i 4. s a y f a d a
>
A
lvin ve Heidi
Tof f l er, en
ç o k s a t a n
kitaplar ara-
s ı n d a y e r
alan ve bi lg i çağ ındak i
zenginliği konu alan “3.
Dalga” adlı kitaplarında
üreten tüket ici kav ra-
mını, hem üretim hem
de tüketim değerlerinin
giderek artan bir şekilde
bizi nasıl ilgilendirdiğini
tanımlamak için ortaya
atmışlardı.
Dr. Jae Enge l br echt ,
Bay ve Bayan Tof f ler’ın
Toffler Associates isimli
danışmanl ık şirketinde
beraber çal ıştıkları uz-
man bir danışman. Dr.
Engelbrecht, Gennaration
için günümüzde üreten tü-
keticilerin, yaşamlarımızı
ve pazarlama iletişimi di-
siplinini nasıl değiştirdik-
leri üzerine sorularımızı
cevapladı. Engelbrecht’in
“Üreten tüketici nedir? Bu
olguyu “3.Dalga” isiml i
kitabınızdaki yaklaşımını-
za göre açıklar mısınız?”
sorumuza verdiği yanıt şu
sözleriyle başlıyor:
“Üreten tüketici, bir ürün
ya da hizmeti hem üreten
hem de tüketen kişi ya da
gruptur. Geçmişte ailesini
kendi ürettiği mahsul ile
besleyen bir çiftçi, üreten
tüketiciydi. İkinci dalga
endüs t r i yel ekonomi ,
çiftçileri, yetiştirdikleri
fazla mahsulleri fabrika
işçilerinin gıda ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla
pazara götürmeye cesa-
retlendirdi. Endüstriyel
bir toplumda üreticiler ve
tüketiciler iki ayrı gruba
bölünmüşlerdi. Yayılmakta
olan üçüncü dalga bilgi
çağ ı nda , yapı lma s ı na
yardım ett iğ in bi r şey i
kullandığın zaman üreten
tüketici oluyorsun.
İkinci dalga endüstriyel
devrimi; ürünlerin fab-
rika işçi leri taraf ından
üretilmesi, bu ürünlerin
pa za rda k i t ücca r l a r a
ulaştırılması ve bu ürün-
lerin tüccarlar tarafından
tüketicilere iletilmesiyle
şek i l lenmişt i. İnsanlar
ölçek ekonomisine geçebi-
leceklerini düşündükleri
için daha çok çal ışanla
daha büyük kitlelere ürün
üretebi lecek ler i büyük
fabrikalar kurdular. Sonra,
kitle kavramını her şeye
uygulamaya başladı lar:
toplu u l aş ım, k i t lesel
iletişim ve kitlesel eğitim
vb. İş adamları gazete rek-
lamları, kataloglar, radyo
ve televizyon kanalları gibi
kitle i letişim araçlarını
kullanarak pasif izleyici
konumundaki tüketicilere
marka ve ürünleri hakkın-
daki mesajlarını tek yönlü
olarak ilettiler. İşletmeler
vemali piyasalar, kar artışı
ve veriml i l ik açısından
sonuçları ölçümlediler.”
e s r a t u n a l ı g i l
7
ö z g ü r u ç k a n
6
f e r y a l i ş
5
n i h a n ş a h i n
4
ö n d e r ö n c e l
3
a . s e l i m t u n c e r
2
Bugünhepimiz
üretentüketiciyiz
JOSEPHA. ENGELBRECHT
SÖYLEŞİ
k a ğ a n ö z m e r i ç
8
a l i h a y d a r a r k
5
T
üm dünyada
o l du ğ u g i b i
Türkiye’de de
sosyal paylaşım
siteleri çocuk-
lar ve gençler tarafından
oldukça yaygın bir şekil-
de kul lanı l ıyor. Ancak,
ül kemi zde çocuk lar ın
Facebook kullanımında
ailelerin kontrolü fazla.
“Çocuk l a r ı n Sos ya l
Paylaşım Sitelerini Kul-
l an ım A l ı şkan l ı k l a r ı”
araştırmasına göre, sos-
yal paylaşım sitelerinde
çocuk l ar ı n yüzde 41’ i
babalarıyla, yüzde 32’si
de anneleri ile “arkadaş”.
Üç büyük i lde 9-16 yaş
arası 524 çocuk ile birebir
görüşme sonucu yapılan
araşt ı rma, çocuk lar ın
s adece y üzde 3’ünün
bazı içerikleri ailesinden
gizlediğini ortaya koyuyor.
ARAŞTIRMA
SOSYALMEDYA
KİTAP
WIKILEAKS
G
üveni l i r kay-
naklardan
‘sızdırılan’
haberlere yer
verdiğini iddia
ederek önceleri pek kim-
senin ciddiye almadığı,
anca k zaman l a ba ş t a
Amerikan ordusu olmak
üzere, kasım ayında peş
peşe yay ımlad ığ ı g i z l i
belgelerle pek çok hükü-
meti zor durumda bırakan
siteyle ilgili merak edilen
her şey, Özgür Uçkan ve
Cemil Ertem’in kalemin-
den okuyucuya ulaşıyor.
2006 y ı l ından bu yana
faaliyette olan Wikileaks
internet sitesi, bu tarihten
ber i ar tan bi r ivmeyle
dünya siyaset sahnesinde
ağırlığını gittikçe arttıran
bir fenomen haline gelme-
ye başladı.
Wikileaks’i dünya gün-
demine sokan ası l olay;
Watergate skanda l ı na
atıfla ‘Cablegate’ adı ve-
rilen, 251.287 adet ABD
Dışişleri Bakanlığı iç ya-
zışma belgesinin 28 Kasım
2010 gecesi yayınlanmaya
başlaması oldu.
Tartışmalı
internetsitesi
kitapoldu
�ocuklar
ailelerin
takibinde
D e v am ı 7. s a y f a d a
>
MART
2011
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
15
P
rosumer, pro-
fesyonel veya
üret ic i ( pro -
ducer) ter im-
leri ile tüketici
(consumer) teriminin bir
araya gelmesiyle ortaya
çıkmış. Bu terimi ilk ola-
rak Alvin Toffler, 1970’te
Gelecek Şoku (Future
Shock) isimli kitabında dile
getirdi. Toffler, bu terimi
1980’de yazdığı Üçüncü
Dalga (The Third Wave)
kitabında derinlemesine
inceledi ve literatürümüze
kattı. Bu iki kitabın basım
tarihleri arasında,Marshall
McLuhan ve Barington
Nevitt, 1972’de beraber
yazdıkları TakeToday isimli
kitaplarında elektronik ile-
tişimsayesinde tüketicinin
üret iciye dönüşeceğ ini
öngörmüşlerdi.
Toff ler, Üçüncü Dalga
kitabında insanl ık tari-
hini üç dalga üzerinden
inceliyor. Birinci Dalga’da
üreticiler kendi ürettik-
lerini tüketiyorlar. Köylü,
kendi evini inşa ediyor,
kendi yetiştirdiği buğdayı
öğüterek ekmek yapıyor,
kendi beslediği tavuktan
yumurta alıyor ve kendi
yetiştirdiği koyunun ızgara-
sını yapıyordu. İkinci Dalga,
endüstri devrimini temsil
ediyor. Bu süreçte, üretici
ve tüketici birbirinden ay-
rıldı, toplu üretim ve toplu
tüketimbaşladı. Üreticiler,
fabrikalarda üretim yapar-
ken tüccarlar, fabrikalar
ve tüketici arasında köprü
vazifesi üstlenerek aracı-
lıktan para kazanıyordu.
Zamanla tüccarlar ara-
sındaki rekabet pazarlama
iletişiminin doğuşunu da
beraberinde getirdi. Bu
süreç içerisinde üretim
ve tüketimin birbirinden
ayrılmasının yan etkileri
baş gösterdi: Tüketici ürüne
yabancılaşmaya ve çoğalan
çeşitlerin arasında ürünler
emtialaşmaya başladı.
Bütün bunların sonu-
cunda, Üçüncü Dalga’da
tüketiciler daha çok üre-
time katılmaya başlayarak
üretimve tüketimarasında
büy üyen bu mes a f ey i
kapatmak adına çeşitl i
durumlarda üretimin bir
parçası olmaya başladılar.