Page 1 - GENNARATION - SAYI 16

Basic HTML Version

İ
stik lal Caddesi Az-
navur Pasajı’nda yer
alan Adasanat Gale-
risi, bir süredir gale-
rinin sahibi Memet
Güreli’nin 5. kişisel ser-
gisi ‘Rutin’e ev sahipliği
yapıyor. 14 Nisan’da baş-
layan Rutin, 30 Nisan’da
sona erecek. Güreli’nin ko-
lajdan yağlı boyaya, farklı
teknikleri kullanarak üret-
tiği eserleri izleyicinin be-
ğenisini topluyor. Rutin’in
bizim için ise ayrı bir an-
lamı var: Memet Güreli,
kolajlarında Gennaration
kullanmış. Kolajlar da yağ-
lıboyaların ön çalışması ol-
duğundan, Gennaration’lar
bazı değişikliklerle tuvale
de taşınmış. Üstelik, tab-
loların içindeki bu hika-
ye, sergiyi gezen bir Gen-
naration okuyucusu tara-
fından farkedilmiş. Biz de
bu hikaye üzerine ve Me-
met Güreli’nin çalışmaları
üzerine, kendisiyle bir söy-
leşi gerçekleştirdik.
H
er gün Face-
book'ta sadece
insanlar arka-
daşlarıyla
değil,
markalarla da ileti-
şime geçiyorlar. Bu
yüzden Facebook,
reklam dünyasıyla
iletişimi artırmak için
yeni bir platformkurduğunu
açıkladı: Facebook-studio.
com. Facebook'u kullanarak
kreatif işler ortaya koyan
yaratıcıları bir araya getir-
mek için kurulan bu plat-
form tanıtıldı. Bu plat-
formda reklam ajan-
sı yaratıcıları işlerini
sergileyebilecek, dü-
şüncelerini paylaşa-
bilecek ve kampan-
yalar hakkında yorum
yapabilecekler.
y a z ı s ı 6. s a y f a d a
>
ebebekgörsel
kimliğini yeniledi
yılda yedi
kitapokuyoruz
2
Anne-bebek-aile yaşam ve alışveriş
platformu Ebebek, 10. yılında
logosu, amblemi ve sloganıyla
yenilendi. Ebebek’in yeni
kurumsal kimlik çalışması
Genna MCG tarafından
hazırlandı.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü tarafından
hazırlanan ''Türkiye'nin
Okuma Kültürü
Haritası'' sonuçları
açıklandı.
4
6
y a z ı s ı 3. s a y f a d a
>
Sö y l e ş i 4. s a y f a d a
>
B
iz, iyiyi ve kötü-
yü annemizin
babamızın an-
latt ığ ı masa l-
lardan öğren-
dik. Bu masallar bize dün-
yanın nasıl bir yer olduğu-
nu, kahramanları ve hain-
leri, doğruları ve yanlışla-
rı öğretti. Fakirliği ve zen-
ginliği de öykülerde tanı-
dık. Öyküler bize her in-
sanın zor durumlarla kar-
şılaşabileceğini, gücünün
tükenebileceğini, parasız
ya da güçsüz kalabileceği-
ni öğretti. Ama en önem-
lisi, öyküler bize çaresiz-
lik diye bir şey olmadığı-
nı; içimizdeki kahrama-
nı çıkaracak gücün kendi
elimizde olduğunu öğret-
ti. Biz, insanın kimsesiz
ve parasız kalabileceğini;
ama asla umutsuz kalma-
yacağını masallardan öğ-
rendik. Zorluklarla karşı-
laştığımız her durumda
içimizdeki umudu, ma-
sallar sayesinde koruduk.
En zorda kaldığımız an-
larda bile masal dünya-
sındaki kahramanlar bi-
ze ilham verdiler, onlar-
dan güç aldık.
Bizler için öykülerdek i
kahramanlarla özdeşleş-
mek kendi gerçekliğimiz-
le yüzleşmekten çok daha
kolaydır. Öykülerde anla-
tılanlardan “hisse” çıkar-
mak (ders almak), kendi
hatalarımızdan ders al-
maktan çok daha kolaydır.
Öykü, zihnimizin duvar-
larına takılmadan, doğ-
rudan bilinçaltımıza ula-
şır ve bizi ikna eder. Bilin-
cimiz mantıklı, sorgula-
yıcı, dirençli, kritik eden
bir yapıya sahiptir. Bilin-
çaltımız ise değerlerimi-
zi, inançlarımızı depolar;
ama akıl yürütmez.
k h a l ı d r a d w a n
7
ö z g ü r u ç k a n
6
ö n d e r ö n c e l
5
a y c a n t ü r k
4
c a n a n ö z s o y
3
a . s e l i m t u n c e r
2
Reklamcılara
yeniplatfrom
İNTERNET
FACEBOOK-STUDIO
Renk
Sorgulanması gereken bir konu: renkli yazılar – oldukça az bulunan
renkli yazılar. Renk, bir gerilimdir; iletilerimizde rengin izinin bulunma-
sından korkarız; bu nedenle siyah yazarız; sadece genel kabul gören,
dolaysız belirtileri bulunan ayrıcalıklara izin veririz: dikkat çekmek
için mavi, düzeltme yapmak için kırmızı. Renk kullanımında yapıla-
cak herhangi bir değişiklik, apaçık münasebetsizliktir: sarı, pembe
ya da gri renkte yazılmış bir mektup, kızıl-kahverengi, asker yeşili,
okyanus mavisi kitaplar düşünülebilir mi? Ama yine de: sözcükle-
rin anlamlarının da renklerle birlikte değişmeyeceğini kim bilebilir?
R O L A N D BA R T H E S
YAZ I ÜZER İ NE ÇEŞ İ TLEMELER
TEMEL AKSOY
SÖYLEŞİ
ETKİNLİK
SERGİ
b a ş a r k u r t
8
a l i h a y d a r a r k
5
Tuvallerde
Gennaration
Hikâye,markanın
inandırıcılığını arttırır
NİSAN
2011
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
16
“A
BD Colorado’da yaşayan yirmi yaşındaki George
Selkingdeliler gibi âşıkolmuştu. Yalnız, bir kadına
veya bir erkeğe değil. Selking, otomobillere âşık;
görülmemişbir fetişistti. AustinMetromodel arabası vardı, ayrıca
Vauxshall Nova, Fiat Uno ve Ford Fiesta marka arabalarından
da vazgeçemiyordu. Austin'e günlerce biniyor, mecburiyet
dışında hiç inmiyor, saatler boyunca arabasında tek başına
oturuyor ve kadınlarla hiç ilgilenmiyordu. George psikiyatrik
tedaviye alındı. Aylar süren tedaviler sonrasında Austin'inden
vazgeçerek normal yaşama döndü ve sonunda bir kıza âşık
olmayı başardı. Evlenme teklif ettiği kızın adı ise Mercedes'ti!”
George Selking’indurumu, günümüz tüketimdünyasında anlaşılır
bir örneklem. Yüksek düzeyli bir sadakatin söz konusu olduğu,
kimlik ve aidiyet oluşumunu da ilgilendiren bir tüketimve tüketici
tipi… Markalandırılmış bir dünya anlayışının temelinde yatan
böylesi sembolik bir tüketim kavramı, tüketimi salt ekonomik
bir süreç değil de onu toplumsal ve kültürel bir süreç olarak
gören yaklaşıma dayanır. |
D e v a m ı 7 . s a y f a d a
>
Hikâye
İLLÜSTRASYON: KAMİL AYDIN
şirketler ve sosyal
medyayı yönetmek
Eski dönemlerdeki gibi “(kimi
sektörlerde) üretici hangi ürünü, ne
kalitede, hangi koşullarda satarsa
satsın” dönemini kapatalı
çok zaman oldu.