Page 1 - gennaration17.indd

Basic HTML Version

y a z ı s ı 7. s a y f a d a
>
7
8
Renk çılgını
Sali’nin gördüğüm her resmini sevdim. Bir tat uyandı içimde.
Renkten korkmuyor hiç. Renk çizgiyi aşıyor, ama asıl önemlisi,
yaratıyor da onu. Bir araç değil renk Sali’de, bir ortam. Matisse
gibi çalışır. Bir tabloda yanlış gördüğü şeyi düzeltmez, yeni
bir tablo yapar onun yerine. Figüratife soyuttan damlalar da
akıtıyor sanki. Sadece dünya içinde değil, aynı zamanda uzay
içinde. . . Yeni iletişim araçlarının doğrudan görselliği , resim
sanatını ayrı bir esnekliğe götürdü. Bireysel odak, kişisel bakış
güçlendi yeni kuşak sanatçılarında. Bunu Sali’nin yapıtlarında
da çok belirgin bir biçimde görüyoruz. Salih Turan’dı adı. Bunu
Sali olarak değiştirdi. Ben ona 'Dalvador Sali' diyorum. Bu adı
seviyor mu, sevmiyor mu, bilmiyorum. Renk çılgını! Evet,öyle.
c e m a l s ü r e y ya
RENK Ç I LG I N I SAL İ
TEMMUZ
2011
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
19
Sö y l e ş i 4. s a y f a d a
>
E
ğ e r r e n k l e r
olmasayd ı ne
görürdük? Gör-
düklerimizi na-
sıl tanımlardık?
Hayat ımı zda her şey
yolunda olduğunda, ters
gittiğinde, yaşadıklarımı-
zı tanımlayamadığımızda,
duygularımızı anlatırken
kullandığımız ifadelerde
çoğu zaman renkler baş-
rolde. “Çok mutluyum, her
şey tozpembe.” derken,
b i r denb i r e “Düny am
karardı, her şey kapkara
oldu.” veya “Ne olduğunu
hiç anlayamadım, sanki
her şey gri.” derken bizi
d i nleyenlerle en h ı z l ı
yoldan i letişim kuruve-
riyoruz. Bir de insanları
tanımlamak için kul la-
nı r ı z renk ler i . Çev re-
mizde renkli ve renksiz
insanlar vardır. Renkl i
dediğimiz insan mutlu,
kendi ile barışık, sevgi-
sini gösteren, çevresine
neşe saçan, renksiz diye
tanımladığımız insan ise
mutsuz, tedirgin, sevgisiz
ve çevresi i le i let işime
kapal ıdı r. Renk ler bizi
rahatlatıyor, mutlu ediyor
veya huzursuz ediyor;
kendimizi kötü hissetme-
mize neden oluyor.
i r d e y ı l d ı z
8
ö z g ü r u ç k a n
6
y u n u s b a r a n
4
a . u ğ u r a l p a r s l a n
3
a . s e l i m t u n c e r
2
Yasemin Sungur
SÖYLEŞİ
c i h a n t u r a n
5
Renkbirenerjidir
okyanusun
derinliği
renkler ve ambalaj
tasarımında
raf etkisi
Her renk, ruhun ve aklın bir
halini ifade eder. Her rengin bir
anlamı ve insanda uyandırdığı
bir etkisi vardır. Vardır da, mavi
bir başkadır. Mavi; denizin,
gökyüzünün rengidir.
Ürün tüketiciyi kısa süre içinde
etkilemelidir. “Görsel gürültü”
içerisinde bunu başaracak olan
da ambalajın tasarımıdır; bunu ilk
anda fark ettiren ise çoğu zaman
tasarımın hakim rengidir.
T
BMM 24. Dö-
nem M i l l e t -
vek i l i Seçimi
tamamlandı.
Her bilim dalı
bu toplumsal olay ı her
zaman olduğu gibi kendi
di s ipl ini ve kuramlar ı
içerisinde inceledi. Ciddi
ve yoğun değerlendirmeler,
ilgili herkesin kapasitesini
aşacak çoklukta. Bunlar
arasında pazarlama bilim
dalı kuramları içerisinde
bir incelemeye ben rastla-
madım; iletişimcileri kendi
büyük dünyalarında ayrı
bir bilim camiası olarak
kabul ederek bu vurguyu
yapıyorum.
YORUM
ALİ HAYDAR ARK
Siyasal
pazarlama
MARKA
BİR AZERBAYCANMARKASI
YeniGülüstan
market raflarında
Renkli
hayat
y a z ı s ı 5. s a y f a d a
>
Salih Turan "Kedikız" kesit.
İLLÜSTRASYON: KAYHAN BAŞPINAR
AnadoluJet, yurtiçi
destinasyonlarına ülkemizin en
büyük adası Gökçeada’yı da
ekledi. Gökçeada’da geçen yıl
açılan havaalanına İstanbul’dan
uçak seferleri başlatıldı.
2
gökçeadaartık
kapı komşunuz
A
zerbaycan’ın
en çok tercih
edilen içecek
markaların-
danGülüstan,
yeni ambalajıyla raflardaki
yerini aldı. Gülüstan’ın şi-
şesi ve etiketleri tamamen
yenilendi ve Genna MCG
kreatif ekibi taraf ından
tasarlandı.
Vişne, tarhun, şeftali,
portakal, armut, elma ve
limon aromalı tatlarıyla
tüket iciye fark l ı lezzet
seçenek ler i sunan Gü-
lüstan, 0,5, 1, 1,5 ve 2
l itrel ik hacimlere sahip
farklı ebatlardaki şişelerde
satılıyor.
Azerbaycan’ın a l kol-
sü z i ç ec ek l er ü r e t en
saygın şirketlerinden Taj
MMC’nin markası olan
Gülüstan, Kafkas dağları-
nın yüksek kaliteli doğal
suyuyla üretiliyor.
y a z ı s ı 2. s a y f a d a
>
R
enkler, bir ışık frekansının belli bir oranda yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar. Bu yoğunluk,
göz retinasına ulaşınca renkler hayat bulur. Işık, elektromanyetik spektrumun insan gözü
tarafından algılanabilen bölümüne düşer. Algılarımıza etki eden ışığın, maddeler üzerine
çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması sonucu oluşan çeşitlilik, renk tonlarını doğurur. Her
renk tonunun kendine has özellikleri vardır. Uyarıcı, çökkünlük yapıcı ya da yıkıcı hislere neden olan
renkler, canlıların tutum ve davranışlarına da doğrudan etki eder. Renklerin en güçlü özelliği, bilinç
dünyamızı en derin noktalarına kadar uyarma gücüne sahip olmalarıdır.