Page 3 - gennaration17.indd

Basic HTML Version

TEMMUZ 2011
ARAŞTIRMA
MASTERCARD HEDEF ŞEHİRLER İNDEKSİ
G
ennaration yayına başlayalı üstünden altı
mevsim, seksen hafta geçmiş. Bu süre için-
de; Gennaration 19. sayısına ulaştı. Sevgili
Selim Tuncer on yedi kez yurtdışına çıktı.
Genna, Baku (Azarbeycan) ofisini açtı.
Süpervizörlerimiz sevgili Eren ve Arzu’nun birer bebeği
dünyaya geldi.
Türkiye içinde ve dışında sayısını hatırlamayadığım
kampanyalar yapıldı.
Hep olduğu gibi, inanmadığımız hiçbir iş, müşterimizin
ve “tüketici”nin karşısına çıkarılmadı.
Her hafta ekibimizden en az bir kişinin doğum günü
kutlandı.
Genna Baku, birçok saygın Azerbaycan markasını
portföyüne kattı.
Yaratıcı ekip, yurt içi ve yurtdışı olmak üzere birçok
konkura katıldı ve biri hariç hepsini kazandı.
Arada yanıldık.
Yanılgılarımızdan dön-
mekten hiç korkmadık.
Aramızdan on dört arka-
daşımız ayrıldı, birçok iyi
reklamcı ilk kez bizimle
çalışmaya başladı.
Yirmi iki öğrenci Genna’da
staj yaptı.
Yarı yolda bırakıldığımız
anlar da oldu, ancak
biz hiçbir işi yarı yolda
bırakmadık.
Tutamayacağımız sözler
vermedik.
Verdiğimiz sözleri tuttuk.
Hayal kırıklıklarımız da oldu.
Ama çoğunlukla birbirimizi tebrik ettik.
Kendimize markalarımızın başarıları dışında büyük
hedefler koymadık.
Bazen bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri yeniden ve
yeniden gözden geçirdik.
Sektörde yapılan iyi işlere imrendiğimiz oldu.
Ancak hiç kıskanmadık.
Takdir etmeyi unutmadık.
Çok yorulduğumuz oldu.
Eğlenmeyi unutmadık.
Bu yazı böyle uzayıp gider gibi görünüyor, ancak çok
renkli bir on dokuz ay yaşadık.
Bunda, reklamverenlerimizin, ekibimizin, çözümortakları-
mızın, müşterilerimizin ve müşterilerimizin müşterilerinin
büyük emek ve katkıları var.
Emeği geçen herkese bol renkli günler diliyorum.
Rengarenk
on dokuz ay
T
a s a r ı m me -
raklılarını
e s k i Ga l a t a
Köprüsü'nde
buluşturan
İstanbul Design Week 28
Eylül-2 Ek im arasında
gerçekleşecek. Haliç’in iki
kıyısını birbirine bağlayan
Eski Galata Köprüsü; IDW
2011 ile “Tasarım” ve “Şe-
hir” kavramlarının birleşti-
ği bir tasarım objesi olarak
sunulacak. Geçtiğimiz sene
35 bin ziyaretçisi ve Karim
Rashid, Massimi l l iano
Fuksas gibi dünyaca ünlü
konuşmacılarıyla oldukça
ses getiren İstanbul Design
Week, bu sene de Bread &
Butter Başkanı Karl Heinz
Muller, graf ik tasarımcı
Anthony Burrill, iF Design
Awards Başkanı Ra lph
Wiegman, Tomoko Azumi
ve mimar Amanda Levete
g ibi birbirinden öneml i
isimlerle tarihi köprüyü
renklendirecek. Etkinlik
boyunca, dünyaca ünlü ta-
sarımcıların konferansları,
workshop ve birbirinden
renkl i serg i ler, tasarım
meraklılarını buluşturacak.
BuyılGalata
Köprüsü’nde
ETKİNLİK
İstanbul DesignWeek
Turizmpatlayacak
a. uğur alparslan
SEKTÖREL
IPRA'DA SEÇİM
U
luslararası
Halka İl işki-
ler Der neğ i
( IPRA), Ha-
ziran ayında
gerçekleştirdiği seçimle
y e n i y ö n e t i m
kurulu üyeler ini
bel i rled i . 80’den
fazla ülkede üyesi
bulunan IPRA’nın
s eç i l en yen i yö -
ne t i m k u r u l u 1
Temmuz itibariyle göreve
resmi ol a ra k ba ş l ad ı .
Zehra Güngör Türkiye’yi
temsi len ik inci kez yö-
netim kurulu üyel iğine
seçildi. Seçim sonuçlarını
değerlendiren IPRA Baş-
kanı Richard Linning,
henü z t ems i l c i s i n i n
be l i r lenemed i ğ i A s ya
ve Okyanus’ya temsilci-
ler inin de k ısa sürede
seçi leceğ ini ve
derneğin seçim
yapa rken ayn ı
d i l i ve benzer
sosyo-kültürel
değerleri payla-
şan üyeler i bi r
araya get irdiğ ini i lett i.
IPRA olarak düzenleye-
cekleri ulusal, bölgesel
ve g loba l akt iv itelerde
tüm üyelere söz hakk ı
verileceğini kaydetti.
Yeniüyeler
belirlendi
M
asterCard
Worldwide
tarafından
dünyanın
tur izm açı-
sından önde gelen 132
şehrini inceleyen "Hedef
Şehirler" Indeksi, şehirlerin
turizmve turizmharcama-
ları potansiyellerini ortaya
koyuyor. Indekste, turizm
sektörünün hedef inde
olmaları nedeniyle global
ekonomik krizin atlatıl-
masında da öneml i bi r
rol oynayan şehirlerdeki
uluslararası ziyaretçi sayısı
ve bu ziyaretçilerin yaptığı
harcamalardaki yıllık artış
gözler önüne ser i l iyor.
MasterCardHedef Şehirler
İndeksinde, şehirler top-
lam uluslararası ziyaretçi
sayısına ve bu ziyaretçiler
taraf ından hedef şehir-
lerde yapılan sınır ötesi
harcamalara göre sıralanıp,
2011 yılı için ziyaretçi ve
yolcu artışı tahmin edi-
liyor. MasterCard Hedef
Şehirler Indeksine göre,
beş farklı kıta üzerindeki
hedef şehirler 2011 yılında
ziyaretçi ve ziyaretçi harca-
maları bakımından%30'luk
bir artışla rekor kıracak.
Indekste incelenen 132
şehir arasında Londra 20.1
milyonuluslararası ziyaretçi
ile 2011 yılında en çok turist
çekecek şehirler arasında
liderlik koltuğuna oturdu.
Londra'yı 18.1 milyon tu-
rist ile Paris, 11.5 milyon
turist i le Bongkok, 11.4
milyon turistle Singapur,
10.1 milyon turistle Mad-
rid izledi. Hedef Şehirler
Indeksinde üst sıralarda
yer alan İstanbul ise, 9.4
milyon turistledünyanınen
önemli şehirlerinden Tok-
yo (5 milyon), Taipei (5.4
milyon), Şangay (5.5 mil-
yon), Viyana (6.2 milyon),
Barselona (6.7milyon), Mi-
lano (6.7milyon),
KualaLumpur
(6.9 mi l-
yon),
Amsterdam (7.4 milyon),
NewYork (7.6milyon), Seul
(7.9 milyon), Roma (7.9
milyon), Dubai (7.9milyon)
ve Frankfurt'u (8.4
milyon) önemli farkla
geride bıraktı.