Page 1 - gennaration5.indd

Basic HTML Version

Sessiz yığınların
gölgesinde
İster pol i t ik i ster eği t ici i sterse kül türel içer ikl i ol sun,
sonuçta niyet, anlam i leterek kitleleri anlamın egemenl iği
a l t ı nda t u tmak t ı r. B i r baş ka dey i ş l e kend i n i habe r i n
sürekl i olarak ahlaksal laştırı lması zorunluluğu biçiminde
d ı şavuran an l am üret imi zorun l u l uğu . Daha i y i haber
verebi lmek , daha iyi toplumsal laşt ı rmak için, ki t leler in
kü l türe l düzey l er i n i yükse l tmeye ça l ı şmak i ç i n vb . vb .
Hepsi palavra. Çünkü kitleler bu akılcı iletişim zorlamasına
insanı aptal laşt ıracak bir biçimde karşı koymaktadırlar.
J E A N B AU D R I L L A R D
S E S S İ Z Y I Ğ I NLAR I N GÖLGE S İ NDE
A
zerbaycan’ın
en çok ter -
c i h e d i l en
içecek mar-
kalarından
Gülüstan’ın kola markası
Gülüstan Cola tamamen
yenilendi. gCola ismiyle
yenilenen marka, kolaya
özgü renk kodlaması ve
fark l ı ş i şes iyle d i k kat
çekiyor. Yeniden konum-
l a nd ı r ı l a n ma rk a n ı n
yeni ambalajı, etiketi ve
ismi Genna’Baku tara-
f ından tasarlandı. Yeni
yüzüyle beğeni toplayan
gCola, 0,5 l itre, 1 l itre,
1,5 l i t re ve 2 l i t re l i k
hacimlere sahip fark l ı
eba t l a rda k i ş i şelerde
satı l ıyor. Azerbaycan’ın
alkolsüz içecekler üreten
saygın şirketlerinden Taj
MMC’nin markası olan
gCola, özgün formülü ve
keyif li içimiyle susuzluk
ihtiyacını gideriyor ve ke-
yif li bir ferahlık sağlıyor.
1997 yılında kurulmuş
olan Taj MMC, çok kısa
zamanda iç pazarda sek-
töründe liderlik konumu-
na yükselmiş şirketlerden
biri. Gülüstan markasıyla
üretilen gazlı içecekleri-
nin de tasarımı geçtiği-
miz aylarda Genna’Baku
taraf ından yeni lendi ve
ma rke t l erdek i yer i n i
a l d ı . Ta j MMC , a y n ı
zamanda Kaf kas dağla-
r ının efsanev i suyunu
Aquav i t a ma r k a s ı y l a
pazara sunuyor. Aquavita
da yak ın zamanda yeni
ambalajlarıyla tüketiciye
sunuldu.
a . s e l i m t u n c e r
2
a l i h a y d a r a r k
5
u ğ u r ö z m e n
3
ö z g ü r u ç k a n
6
k h a l ı d r a d w a n
4
y u n u s b a r a n
8
bundan bir ik i yı l önce
leblebi tozunun tadının
hat ı rladığ ım g ibi olup
olmadığını anlamak için,
bir kilo leblebi alıp, onu
ezdim. İçine ince toz şeker
attım ve yedim. Sanki beş
yaşımdaki gibiydi her şey.
pralindi. Yani fazla kakao
kul lanmanın mümkün
olmad ı ğ ı zaman l a rda
az kakaoyla yapı lan çi-
kolata simülasyonu bir
tatl ı. Hafiften yavan bir
tadı vardı. Onu yerken
çikolata yediğinizi ancak
hayal edebilirdiniz. Bu iki
lezzet ise bana annemin
T
am anlamıyla
boğula boğula
yerdik. Küçük
poşetlerdeydi.
Pipet kullana-
rak tabiri caizse boğazımı-
za takılana kadar yemez,
adeta içerdik. Bir diğeri
ise şemsiye çikolataydı.
Aslında çikolata da değil,
tarçınlı kekini anımsatır.
Niye mi? Çünkü sadece
onlar olduğu için satın
almakta mecbur olduğu-
muz berbat ve tatlı bu iki
yiyecekten sonra annemin
kek ini yemek, cennete
yolculuk g ibiydi(!) Bi r
tadın anımsattıkları çok
çarpıcı. İt i raf edey im,
RENÉMAGRITTE
Tipeez.com'un geçtiğimiz
günlerde yaptığı ankette,
çocuklara en çok hangi
içeceği sevdikleri soruldu.
Çocukların en sevdikleri
içecekler arasında yaklaşık
%37'lik oranla gazlı içecekler
birinci sırada yer aldı.
2
10çocuktan4’ü
gazlı içecek
seviyor
G
österge, kendisi
o şey olmadığı
halde, o şey i
çağrıştıran
v e i l e t i ş i m
kurmayı sağlayan her tür
araçtır, nesnedir, olgudur.
Göstergeler bizlerin çevrey-
le iletişimkurmamıza, çev-
reyi algılamamıza yardım
ederler. Ayrıca göstergeler
her yerdedir. Bu nedenle
göstergelerle çevri l i bir
dünyada onlar ı doğ ru,
etkili ve uygun biçimde
anl aml and ı rmak da o
denli zordur. Göstergeleri
anlamlandırırken, onlara
belli anlamlar yüklerkende
belli bir önbilgimiz yoksa
son derece zorlanıyoruz;
ya da karşılaştığımız bir
göstergey i bağ lamına,
i let işim ortamına göre
anlamlandırmazsak da
sorun yaşıyoruz. Evet,
göstergelerle yaşamımı-
zın her aşamasında karşı
karşıyayız ve bundan dolayı
işimiz oldukça zor.
Sö y l e ş i 4. s a y f a d a
>
Gösterge, kültürün
taşıyıcısıdır
PROF. DR. RENGINKÜÇÜKERDOĞAN
SÖYLEŞİ
y a z ı s ı 7. s a y f a d a
>
MARKA
GCOLA
ETKİNLİK
WEB 3.0 İSTANBUL
Geleceğeadımadım
D
i j i t a l paza r -
lamanın son
trendleri,
sos ya l med-
yanın gücü ve
yeni ekonomide ayakta
ka lman ı n yol l ar ı Web
3.0 İstanbul konferan-
sında masaya yat ı r ı ldı.
Ajans, şi rket, basın ve
akademi dünyas ından
uzman konuşmacı ların
yer aldığı etkinl iğe mo-
bi l platformun sunduğu
avantajlar, internet abone
sayısı artış beklenti leri,
d i j i t a l pa z a r l ama n ı n
reklam yatırımlarındaki
ağırlığı ve online “dijital
içer i k ler” yaratmanı n
f ormü lü g i b i konu l a r
damg a s ı n ı v u rdu. 15
Kasım Salı günü İstanbul
Sabancı Müzesi The Seed
Et k i n l i k Merkez i ’nde
dü z en l enen We b 3 . 0
İstanbul Konferansı’nın
moderatörlüğünü üstle-
nen Bi lg i Ünivers ites i
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Fatoş Ka rahasan,
“www” kavramının 20.
yıldönümü olduğunu ha-
tırlattı ve Web 3.0’ın ön-
ceki versiyonlardan farklı
olarak hı z, ver iml i l i k,
derinlikli kişisel profiller,
akı l l ı internet, birbirle-
riyle iletişim kuran çipli
cihazlar, ak ı l l ı ajanlar
ve canl ı web deney imi
g ibi bi leşenlere sah ip
olduğunu ifade etti.
y a z ı s ı 8. s a y f a d a
>
KASIM
2011
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
23
Serinlikyeni
adıylayeni
ambalajında
6
çevrimiçi mağaza
dahakonforlu
Google’ın, Türkiye’deki
‘Thinkretail’ araştırma
sonuçları açıklandı.
Buna göre, son yıllarda
alışveriş ve fırsat
sitelerinin yükselişi
dikkati çekiyor.
tat a lma duyusu i lginç b i r duyu. insan hayat ı i ç in ne k adar öneml i , ne k adar be l i r l e y i c i
ol duğunu b i r düşünür müsünüz? i nsan hayat ı i ç i n gerçek t en hayat i b i r du y u . kend imi
düşünü yorum . tat l ar l a ol an i l i şk imi . çocuk l uğuma i l i şk i n hat ı r l ad ı ğ ım i k i tat vard ı r .
i k i s i n i de e sk i maha l l emi zdek i bakk a l f erhat amc a’dan a l ı rd ı k . b i r tane s i l ebl eb i tozu .
nefrete karşı
durmak
Pazarlama literatüründe
bir şirketin veya markanın
toplumsal bir konuyu görev
edinmesi, savunduğu bir
davasının olması ve dünya
için çaba göstermesi,
“misyon pazarlaması” olarak
adlandırılıyor.
6
Marka
ezzetı