Page 5 - gennaration5.indd

Basic HTML Version

KASIM 2011
Strateji Tipolojileri: Strateji Oluşturma Kuramı X
P
orter, rekabetçi strateji geliştirmenin esas
itibarıyla bir iş biriminin nasıl rekabet edece-
ğine, amaçlarının neler olması gerektiğine ve
bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için hangi
politikaların icap ettiğine ilişkin geniş kapsamlı
bir formül oluşturmak olduğunu söyler ve bu alanda kendi
modelini düzenlemeden önce var olan klasik yaklaşımı da
özetler. Kendisine ait rekabetçi modeli değerlendirirken
Porter’ın, o dönemdeki mevcut bilimsel birikimi “klasik
yaklaşımı” nasıl algıladığını izleyelim, modelin gelişimindeki
çevresel şartlara bakalım. Bu dönemde rekabetçi strateji,
firmanın amaçları ile bunlara nasıl ulaşılacağını gösteren
bir programdır. Porter bu çalışmayı rekabetçi strateji
çarkı ile anlatmaktadır. Firmanın amaçları, iş biriminin
nasıl rekabet edeceği ile kârlılık, büyüme pazar payı,
sosyal sorumluluk ve benzerleri için konulan hedeflerden
ibaret olup, çarkın göbeğinde yer almaktadır. Firmanın
amaçlarını gerçekleştirmek için hangi araçlar (politikalar)
kullanacak ise onlar da çarkın ayakları olarak çember ha-
linde dizilirler. Kullanılan çark analojisi, amaçların göbekte
yer alması ile kullanılan araçların göbeğe destek verecek
açıda (yaklaşımda) yer alan ayaklar olduğunu ve hepsinin
de aynı tarzda çember olarak sıralanması ile ancak çarkın
dönebileceğini temsil etmektedir. O dönemde bu çarkın
ayakları arasında pazarlama, satış, hedef pazarlar, dağıtım
bulunmakta ve ayrı ayrı yer almaktadır. Bunların ayrı ayrı
ayaklar olarak yan yana yer almaları ilginçtir. Porter’ın
bu derlemeyi yaptığı yıl 1979’dur. Pazarlama teorisi,
olgunlaşmış temelleri ile ülkemize bile ulaşmış; pazar-
lama stratejileri ve Mc Carthy’nin 4p’si lisans müfredatı
dâhilinde öğretilir olmuştur. Böyle bir bilgi ortamında
bu ögelerin pazarlama anlatımına uygun ögeler olarak
yer alması beklenirdi. Diğer ayaklara bakalım: Üretim
ve iş gücü ayrı ayaklar olarak belirlenmiştir. Ürün çeşidi
ile araştırma ve geliştirme fonksiyonlarına ayrı ayrı yer
verilmektedir. Satınalma ile finans ve kontrol diğer fonk-
siyonları temsil eden ayakları teşkil etmektedir. Çarkın on
ayağı bulunmaktadır, bunlar aracığı ile firmanın amaçları
gerçekleştirilmektedir. Bu seçim, günümüz uygulamalarına
nazaran dağınık görünmekte ise de gerek fonksiyonların
seçimi ve bunların uygulama süreçleri ile birbirilerini
destekler olarak konumlandırılması gerekse pazarlama
ögelerinin birçoğunu içermesi itibarıyla pazarlama ev-
resine girildiğini ortaya koymaktadır. Porter modelinin
ortaya konulmasına kadar klasik rekabetçi strateji olarak
adlandırılacak çalışmalar bunlardan ibaretken, buradan
hareketle Porter’ın yaklaşımlarının süreçteki geliştirici
kurgusuna bakalım.
O dönemde rekabetçi strateji oluşturmak amacı ile ya-
pılan geniş kapsamlı değerlendirmeler dört ana unsuru
içermektedir: Bunlardan iki tanesi firmanın kendisine
yönelik olan güçlü ve zayıf yönleri ile yöneticilerin kişisel
değerlerine ilişkindir. Dışa dönük olan diğer unsurlar ise
endüstride yer alan fırsat ve tehditler ile geniş kapsamlı
toplumsal beklentilerden ibarettir. Değerlendirmeler
bu unsurlar üzerinden yapılan tutarlılık testleri ile ger-
çekleştirilir. Tutarlılık testleri amaç, politika ve onları
destekleyen operasyonların amaç etrafında ve kendi
aralarındaki uyumunu değerlendiren iç tutarlılık testi;
endüstri fırsatlarının ve tehditlerinin dikkate alınma ve
toplumsal beklentilerin karşılanmasındaki yeterliliği nicelik
olarak değerlendiren çevresel uyumluluk testi; amaçların
ve hedeflerin mevcut imkân ve kaynaklarla uygunluk
içerisinde olduğunu değerlendiren kaynak uygunluk
testi; amaçların yöneticiler tarafından iyi anlaşıldığını ve
benimsendiğini değerlendiren iletişim ve uygulama testi
ile gerçekleştirilmektedir.
Porter, kendi modelinde yukarıda sayılan unsurlar ve
testler neticesinde, rekabetçi stratejinin oluşturul-
masına yönelik olarak öncelikle firmanın halen hangi
işleri yapmakta olduğunu, mevcut stratejilerin tespiti
ve anlatılan unsurlar olarak nerede yer aldığını sorar.
Çevresel şartların tespitine yönelik olarak da endüstri
analizini, rekabet analizini, toplumsal çevre analizini ve
firmanın kendisine dönük olarak da güçlü ve zayıf yönler
analizini inceler. Müteakiben bu incelemelere dayanarak
firmadaki kabullerle, firma stratejisinin değerlendirmesini
yapar, diğer stratejik opsiyonları ortaya koyar ve bunlar
arasında en doğru olanı belirler. İşte bu süreçte yer alan
tüm çalışmaların derin bir analiz ile yapılması modelin
amacını oluşturmaktadır.
Rekabetçi güçlerden sektöre yeni girecek firmaların tehdidi
ile tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık güçlerini evvelki
yazılarımızda anlatmıştık; Porter’dan önceki klasik dönemi
bu şekilde özetledikten sonra, bu defa ikame ürünlerin
tehdidini inceleyerek devam edeceğiz. İkame ürünlere
pazarlama kavramı ile bakarak başlayalım. Günümüz
pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ürün
değerlendirilmesinde ürünün vaadi esas alınmaktadır. Vaad,
ürünün temel fonksiyonunu yalın bir şekilde ortaya koyar.
Bundan sonra ürüne giydirilecek her özellik, kullanılacak
teknoloji bir zenginlik ve farklılaşma konusudur. Bu zen-
ginleşme ve farklılaşma unsurları aynı temel vaadi olan
ürünlerin ayrı ayrı kategorilere ayrılmasına sebep olur. Öyle
ki bu farklılıklara yoğunlaşan algılama üzerinde gelişen
oyunlar, başarıları oranında bu ürünleri o denli birbirinden
uzaklaştırır ki ürünler arasındaki bağ artık kaybolmuş
gibidir. Esas ürün vaadi temizlemek olan arap sabunu ile
nemlendirici özelliği ön plana çıkan Dove el sabunu; ürün
vaadi saça şekil vermek olan kemik tarak ile elektrikli fön
aleti; ürün vaadi taşıma olan el veya at arabası ile yüzlerce
beygir gücü olan motorlu araba bunlardan bazılarıdır.
İşte, ikame ürünler temel vaatleri aynı veya yakın olan
ve burada anlatıldığı şekilde birbirinden ayrışan değişik
ürünlerin şartlar gereği tekrar birbirilerinin yerine kulla-
nılması opsiyonu ile kendisini gösterir ve her endüstride
kendi başına bir rekabetçi güç olarak öne çıkarlar. İkame
ürünler bazı endüstrilerde çok önemli referanslar olarak
yerini alır. İnsan taşımacılığında öne çıkan taşıma şekil-
lerinden demir yolu, kara yolu, deniz yolu taşımacılıkları
ile hava yolu taşımacılığı ikame ürünler için ilginç bir
örnektir ve her biri diğerleri için referans teşkil ederler.
Devlet Demiryolları’nın ürün vaadi ulaştırmadır; onu ilk
zorlayan ise kara yolu taşımacılığı ile otobüs işletmeleri
olmuştur. Otobüs firmalarının başarılı çalışmaları yolcu
taşımasında kara yolu taşımacılığını öne çıkarırken, belli
hatlarda deniz taşımacılığı da güvenli ulaşım ve ekonomik
olarak öne çıkmaya başlamıştır. Son on yıl içerisinde hava
yollarında kullanılan yakıttaki sübvansiyonlar sayesinde
yolcu taşımasında bu sefer hava taşımacığı otobüs işlet-
melerinin en önemli rakibi olmuş ve kara yolu taşımacılı-
ğında konfor ve taşıma ücretleri itibarıyla sınırlayıcı bir
ikame ürün olarak yerini almıştır. Otobüs işletmeleri bir
yandan uçaklar kadar konforlu olmak zorunda kalırken
bir yandan da hava yolu ile taşıma ücretlerinin altında
kalmak mecburiyeti ile karşılaşmışlardır. Bu durum, oto-
büs işletmeleri pazarındaki tüm dinamikleri etkilemiştir.
Endüstri analizinde yer alan alıcıların pazarlık güçlerini
arttıran unsur olarak ikame ürünler üzerine yapılan arge
faaliyetleri, endüstri için devamlı bir tehdittir. Burada
oluşan düzen Schumpeter’in creative destruction (yaratıcı
yıkım) olgusunun etkileyici bir demosu gibidir. Mekanik
hesap makinesi olarak 1918’den beri kullanılan pek çoğu-
muzun artık hatırlamadığı facitlerin yerine dijital hesap
makinelerinin çok fonksiyonlu ve çok kullanışlı olarak
devreye girmesi; haberleşmede 1837’den beri kullanılan
telgrafın yerini önce teleks sonradan e-postanın alması;
ateşin icadından beri kullanılan odun ateşi yerine elektrikli
ısıtıcıların kullanılması örneklerden bazılarıdır. Bütün bu
örneklerde ikame ürünler, endüstrinin tüm oyuncuları
üzerinde oluşan müşterek bir tehdittir; oyuncular arasın-
daki uzlaşmalarla yapılacak güdümlü davranışlar (fiyat
artışı gibi) bazen ikame ürünlerin öne çıkmasına ve tercih
edilmesine neden olabilmektedir. Örneğin varili 1999’da
17 dolar olan ham petrolün 2008’de 145 dolara kadar
tırmanması yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi için
milyarlarca doların Ar-Ge çalışmalarına akmasına, karbon
dışı yakıt çeşitlerinin geliştirilmesine ve kullanılmasına
neden olmuştur.
Rekabetçi güçlerden rakipler arasındaki rekabet ile
devam edeceğiz.
Dr. Ali Haydar Ark
Yönetim ve Pazarlama Danışmanı
alihaydarark@genna.com.tr
firmanın amaçları,
kârlılık, büyüyen pazar
payı ve benzerleri
için konulan
hedeflerden ibaret
olup, çarkın göbeğinde
yer almaktadır.
firma, amaçlarını
gerçekleştirmek
için hangi araçları
kullanacak ise
onlar da çarkın ayakları
olarak çember halinde
dizilirler.
ali haydar ark
Sosyalmedyada8S
YORUM
SOSYAL MEDYADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLAR
Success (Başarı): Tüketi-
ciyi etkilemenin en önemli
unsurlarından bir tanesi,
başarı öyküleridir. Tüketi-
ciler başkalarının başarılı
hikâyelerinden etkilenir.
Müş t e r i l e r i n y a zd ı ğ ı
olumlumesajları veya övgü
dolu sözleri yayımlamak
veya duyurmak çok etkili
bir tanıtım sağlayacaktır.
İnsanlar, başkalar ının
sözlerine inanırlar; ancak
bunu yaparken kesinlikle
hayali isim veya şirketler
kul lanı lmamal ıdır. Ge-
rektiğinde ispatlanabilir
örneklerin gösteri lmesi
faydalıdır.
System (Düzen): Sosyal
medyada etkin bir şirketin
her türlü duyurusu veya
tanıtımı bir düzen içinde
yapı lmal ı ve sistemat ik
olarak sürdürülmel idir.
Baz ı zamanlarda etk in
olunması bazen de hiçbir
duyurunun yapılmaması,
tüketicinin şirket hakkın-
daki düşüncesini olumsuz
yönde etkilemektedir. Tü-
keticiler veya kullanıcılar,
bir görünen bir kaybolan
şirketlerin düzensiz oldu-
ğunu düşünürler. Düzensiz
şirketlerden kimse alışveriş
yapmak istememektedir.
Sosyal medya, bugün
ş i rket ler ya da bi reyler
taraf ından çok sık kul-
lanı lmaktadır. Tüketici,
sosyal paylaşım sitelerine
hemen hemen her gün
g i rmektedi r. Her geçen
gün tüketicilerin şirket-
lerden veya ürünlerden
beklentileri artmaktadır. Bu
taleplere cevap veremeyen
şirketlerin gelecekte pazar
paylarını korumaları zordur.
Tüketiciler, ilgilendikleri
markaları sosyal medyada
takip etmekte ve gerekti-
ğinde de onları acımasızca
eleştirmektenkaçınmamak-
tadırlar. Bu nedenle sosyal
medya kullanılmalı; fakat
kullanım sırasında da yu-
karıdaki konular kesinlikle
göz ardı edilmemelidir.
unsuru da g i r i len web
sitelerinin virüslere karşı
korumalı olması ve hiçbir
şekilde bilgisayarlara zarar
gelmeyeceğinin bilinme-
sidir. Tüketicilerin en çok
çek indik ler i konular ın
başında, web sitelerinden
bilgisayarlarına bulaşabi-
lecek virüsler gelmektedir.
Salient (Göze çarpan):
Sosyal medyada yayımla-
nacak her türlü duyuru,
haber veya benzerimesajlar
dikkat çekmel i ve göze
çarpmalıdır. Aynı şekilde
web siteleri de kullanıcı-
ların dikkatini çekecek
özellikte olmalıdır. Sıradan
hiçbir etkinl ik, tüketici
veya kullanıcı tarafından
fark edilmez. Sıradan ve
birbirine benzeyen web
siteleri, tüketiciler tarafın-
dan sıkıcı bulunmaktadır.
Böyle sitelerin, kullanıcı-
ları kendilerine çekmeleri
çok zordur.
Satisfactory (Tatmin
edici): Web siteler inde
yayımlanan tanıtımlar veya
bilgiler, kullanıcı tarafın-
dan yeterli ve tatmin edici
bulunmalıdır. Eksik veya
yanlış bilgiler, tüketicilerin
tepk isini çekmektedi r.
Aynı şekilde, sosyal med-
yada kullanıcılara verilen
cevaplar veya açıklamalar
da kesinlikle konu ile ilgili
olmalı ve beklenen bilgileri
içermelidir. Tüketicinin
her türlü konu ile ilgili bil-
giye ulaşmasımümkündür.
Eksik veya yanlış bilgiler
hemen tespit edi lmek-
tedir. Sosyal medya, her
kullanıcının düşüncesini
serbestçe ifade edebildiği
bir platformdur. Binlerce
blog s i tes i nde yaz ı l a r
yayımlanmaktadır. Şir-
ketlerin ya da markaların
vermiş oldukları yanl ış
bilgiler, daha yayımlandığı
gün tüketici ler taraf ın-
dan tespit edilmekte ve
blog siteler inde açıkça
duyurulmaktadır.
Specialty (Uzmanlık):
Şirketlerden faaliyet ko-
nuları ile ilgili uzmanlık
beklenmektedir. Konu ile
ilgili her türlü bilginin yanı
sıra sektör veya ürünler ile
ilgili çeşitli araştırmalar,
bunların sonuçları, gele-
cekle ilgili tahminler gibi
yazılar yayımlanmalıdır.
Tüketici, şirket ile ileti-
şime geçtiğinde veya bir
soru sorduğunda, keza bir
ürün ile ilgili bir şikâyeti
olduğunda, şirketlerden
u zma n b i r y a k l a ş ı m
beklemektedir.
olumsuz her türlü yazıya
çok hızlı bir şekilde yanıt
vermel id i r. Gec i kmi ş
cevaplar güncelliğini kay-
betmiş olacağı gibi, sosyal
medyada oluşan yanlış veya
kötü imajı değiştirmeye
yardımcı olamayacaktır.
Ayrıca, tüketicinin zamanı
değerlidir; web sitelerinde
hızlı hareket etmek ister.
Bu nedenle, web siteleri-
nin servis sağlayıcıları da
teknik olarak sitelerin hızlı
açılmasını ve içinde hızlı
ilerlenmesini sağlamalıdır.
Safety (Güvenli): Şirket-
ler, tüketicilerden istemiş
olduğu bilgilerin sadece
kendilerinde kalacağını
ve bu bilgileri başka şirket-
lerle paylaşmayacaklarını
duyurmak zorundadırlar.
A n k e t , b a ş v u r u ve y a
benzer her türlü formun
doldurulması sırasında tü-
ketici, kendine ait bilgileri
vermeye çekinmektedir.
Şi rket ler bu bi lg i ler in
sak lanması konusunda
güvence vermed i k ler i
takdirde tüketiciler, önü-
müzdeki dönemlerde bu
formları doldurmayacak,
hatta ilgili web sitesini bir
daha kullanmayacaktır.
Bunun dışında bir güven
G
eçen yazımda
pazarlama
kavramlarına
yani P’lere ve
C ’ l e r e yen i
bir kavram ek lendiğ ini
ve bunu “S” i le tanım-
ladığımı yazmıştım. Bu
kavramın sosyal medya
olduğunu i fade ederek,
buna ‘Pazarlamanın S
Modeli’ demiştim. Tıpkı
bazı lüks otomobillerdeki
“S” modeli gibi…
Bu ya z ımda , s os ya l
medya ile ilgili bazı ha-
t ı rlatma lar ı yapmakta
fayda görmekteyim. Sosyal
medyada web sitesi, sosyal
paylaşım ve diğer internet
siteleri, bloglar veya viral
reklamlar gibi araçlarla
tüket ic i lere ul aşmaya
çalışan şirketlerin bunları
kullanırken bazı noktaları
gözdenkaçırmaları halinde
tüm yapılan çalışmaların
boşa gitmesinin yanında
şirketlere prestij kaybet-
t i rme r isk i bulunmak-
tadı r. Daha da kötüsü,
sosyal medya platformunda
eleşt i r i veya kötüleme
kampanyalar ı i le karşı
karşıya kalmaları işten
bile değildir. Bu nedenle,
bir pazarlamacı gözü ile
şirketlerin tüketici lerle
veya kullanıcılarla doğru
iletişime geçmek veya arzu
edilen imajı yaratabilmek
azalmıştır. Biraz zorlandı-
ğında hemen siteden çık-
makta ve alternatif sitelere
bakmaktadır. Tüketici,
kolay kullanabileceği veya
hemen anlayabileceği web
sitelerini sever ve orada
kalmaya devam eder.
Speedy (Hızlı): Şirketler,
kendileri veya markaları
ile ilgili sosyal medyada
yayımlanan olumlu veya
kul lanıcı lar taraf ından
tercih edi lmemektedir.
Şi rket ler in verecek ler i
mesajlar çok açık olmalı ve
tüketici tarafından basitçe
anlaşılmalıdır. Tüketici,
sosyal medyada kendisine
ulaşan duyuru, tanıtım,
mesaj veya benzeri bilgiler-
le bilmece-bulmaca çözer
gibi uğraşmamalıdır. Tü-
keticinin sabrı ve anlayışı
için, dikkat etmeleri gere-
ken konuları ‘S’ harf leri
altında toplamaya çalıştım
ve bu kavramlar ı ‘8 S’
olarak özetledim.
‘8 S’ kavramını açıklama-
dan önce, şirketlerin sosyal
medyada yayımladıkları
ile geleneksel mecrada ya-
yımladıkları tanıtımların
ayn ı konsept te olmas ı
gerektiğinin altını çizelim.
Örneğin, yeni bir reklam
kampanyası geleneksel
mecralarda (TV, sinema,
dergi, gazete, radyo veya
outdoorda) yayımlanıyorsa,
sosyal medyada da kampan-
ya aynen başlamalı ve aynı
görseller kullanılmalıdır.
Pazarlama i let işiminin
konusu olan bu bütünlü-
ğe sosyal medya da dahil
edilmelidir. Şirketler aynı
zaman dilimi içinde her
yerde aynı dili konuşmalı
ve aynı mesajları vermeli-
dirler. Birbirinden farklı
görüntüler veya imajlar,
tüketicinin kafasını ka-
rıştırmanın yanında rakip
marka veya ürünlere fayda
sağlamak gibi bir etki de
yaratabilir.
Gelelim sosyal medyada
şirketlerin dikkat etmeleri
gereken ‘8 S’ kavramına:
Simpl e (Bas it): Şi r -
ket ler i n web s i t eler i ,
kul lanıcı lar taraf ından
kolayca kul lanı labi l iyor
olma l ıd ı r. Zor g i r i len
veya içindek i bi lg i lere
zor ulaşılan web siteleri,
hakan okay
Yılınenbaşarılı25pazarlamayöneticisi
BASINDAN
PAZARLAMANIN ŞAMPİYONLARI
G
eçtiğimiz
y ı l , herkes in
yen i t ü k e t i -
ciy i , i let i ş im
kanallarında
meydana gelen değişimi,
özetle pazarlamanın ‘yeni
normal’ini anlamakla ge-
çirdiği bir yıl oldu. Capital
Dergisi de bu yıl 10’uncu-
sunu gerçekleştirdiği “Yılın
En Başarılı 25 Pazarlama
Yöneticisi” araştırmasını,
bu trendler in ı ş ığ ında
değerlendirdi.
Jack Trout , 2010’un
en öneml i pa za r l ama
trendinin ‘değer’ satmak
o l duğ unu , bu t r end i
yaratanın da dünyanın
dört bir yanında kendini
gösteren global durgunluk
ve tüketicilerin değişen
satın alma davranışları
olduğunu savunuyor. Sa-
bancı Üniversitesi Yönetici
Geliştirme Birimi Direk-
törü Dr. Cüneyt Evirgen
de bu konuda Trout’ la
ay n ı f i k i rde. Müş t er i
memnuniyeti kavramının
yerini artık “müşterinin
algıladığı değeri yönetme”
yak l aş ımı n ı n a ld ığ ı n ı
söyleyen Evirgen, tüke-
ticilerin artık alacakları
değeri maksimize etmeye
çalıştıklarını belirtiyor.
Geçen yılın en önemli
trendler inden bir isi de
şüphesiz sosyal medya.
Dijital mecra uygulama-
larında inanılmaz artışlar
yaşandı. ABD’de dijital
mecraların reklam bütçe-
lerinden aldığı pay yüzde
40’a ulaştı. Türkiye’de de
pazarlama yönetici leri,
dijital mecralarda marka-
larını daha görünür hale
getirdi. Reklamverenler
Derneği Başkanı Ahmet
Pura, markaların online
kanal lardak i yüzler ini
yeni lemek üzere, yeni
atı l ımlar yapmaya özen
gösterdiklerini söylüyor.
Şi rket lerde pazarlama
yöneticileri arasına, “dijital
pazarlama müdürlerinin
de katılması” bunun kanıtı.
Ünlü pazarlama gurusu
Al Ries, “Her yer Twitter,
Facebook ve Youtube’dan
bahsediyor. ‘Eğer bir şirket
sosyal medyada yer almaz-
sa başarısız olur’ duygusu
bile yaratıldı. Medyanın
bu ayağı büyümeye devam
edecek” diyor. Ancak Ries,
pazarlamacıları uyarma-
dan da geçemiyor: “Henüz
bu medyada yaratılan hiç-
bir marka yok. Bu mecra-
nın değerinin üstünde ilgi
gördüğünü ve pazarlama-
cıların sıkıntı yaşayacağını
düşünüyorum.”
GAP, 20 yıllık logosunu
değiştirdi. Sosyal medya
aya k l and ı . Ma rk an ı n
tüketici leri, Twitter’da,
Facebook’ta ve bloglarda
yeni logoya açıkça karşı
çıktı. Ve şirket, tüketicinin
bask ısına dayanamadı,
eski logoya döndü. 2010’da
artık tüketicininmarkanın
pazarlama stratejilerine
müdahale ettiği bir sürece
girildi. Zira beğenileri ka-
dar yergilerini de anında
bloglarına, tweet’lerine ta-
şıyanların sayısı azımsana-
cak gibi değil. Bu nedenle
2010’da yaklaşımlar, hep
doğru ilişki kurma ve onu
yönetme üzerine gelişti.
Pazarlama uzmanları,
2011’de pazarlamacıların
odaklanacağı en önemli
konunun t üke t i c i n i n
yarattığı ve kontrol edi-
lemeyen medyayı kontrol
etme olacağı konusunda
hemfikir.
Tüket ic i , bi r ürünü
satın alırken her yönü ile
araşt ır ıyor, sorguluyor.
En önemli yardımı bilgiye
hızla ulaşmaktan alıyor.
Ancak orada da bir tehdit
var, çünkü her ulaştığı bilgi
ya da yorumaslında ürünü
doğru yansıtmayabiliyor.
Ahmet Pura, “Bu nedenle
markaların rekabette daha
hızlı ve proaktif olmaları
gereken bir yıl kapımızı
çalmak üzere” diyor.
“Yeniliklere açık, taraf-
sız, dürüst, dinleyen, fark
yaratmaya özen gösteren,
analiz gücü yüksek, giri-
şimci, küçük adımlarla
başlayan ama büyük dü-
şünen, sonuca odaklanan,
ger i bi ld i r im a l an bi r
l ider.” Uzmanlar, yeni
pazarlama liderini böyle
tanıml ıyor. Pazarlama
Danışmanı Hakan Senbir
ise pazarlamanın art ık
organizasyonun tamamıyla
ilgili bir konu olduğunu
vurguluyor ve topyekun
bir savaş olduğunun kabul
edildiğini ifade ediyor.
COPYRIGHT: HAKAN OKAY
Hakan Okay
Pazarlama Yöneticisi