Page 1 - gennaration4.indd

Basic HTML Version

Üretim
Biz bir hizmet şirketi deği l iz, bir bakıma üretim sürecinin
bir parçasıyız. Bir markayı diğerinden farklı kılacak fikirler
üretiyoruz. Bir markanın gerçekten farklı omasına yardım
ed i yoruz . Üzer i nde d i ğer l er i nde o lmayan b i r ter t i bata
sahip ürünler sattığımız için değil , ürüne karşı farklı hisler
duymanızı sağladığımız için. Ürünle i lgi l i kendinizi daha
emi n ve daha i kna o lmuş h i ssedeb i l i r s i n i z . Hat ta ona
âşık olabi l i r ve daha tutkulu da hissedebi l i rsiniz. Çünkü
duygusal farklılıklar bir anda gerçek farklılıklara dönüşür.
J O H N H E G A R T Y
RENÉMAGRITTE
Uluhan Grup’un Babil
Kuleleri projesinde yer
alan yeni iş modeli “Babil
Çarşı”, yatırımcılara ve
iş dünyasına sunduğu
cazip avantajlarla fark
yaratıyor.
3
başkabir
çarşı
mümkün
ARALIK
2011
genna mcg’nin
aylık yayınıdır
24
Tüketici nereye
bizoraya
Sö y l e ş i 4. s a y f a d a
>
KAMPANYA
NEWİSTA RESIDENCE
MARKA
MURATBEY
P
azarlama dün-
yasının bir yere
gittiği yok. Bizler
düşünce boyu-
tunda bir yerlere
gidiyoruz ve pazarlamayla
i lg i l i bi ldiğ imi z teknik
terimleri de peşimizden
sürüklüyoruz. Sürüklerken
de bu teknik terimlerin yan-
larına bir şeyler yapışıyor.
Derken gittiğimiz yerde
yeni bi r moda yaratmış
oluyoruz. Böylelikle yeni
mesleki kavramlara da kapı
aralıyor, onların popüler
olmasını sağlıyoruz. Bazen
bu yeni l ik ler, esk i ler in
popülerl iğini gölgel iyor;
bazen de eskisini tamamen
unutturuyor. Oysa ki hepsi
de çok önemli ve vazgeçil-
mez şeylerdir.
İnsan psikolojilerine kafa
yorduğumuz dönemlerde
empati konusuna da yoğun-
laşıyoruz. Bilinçaltımızın
neyi, neden tercih ettiğini
sorgulay ıp pazarlamay ı
nöroloji bil imiyle il intil i
düşünüyoruz. Aynı şekilde
sporun, insanların tutku ve
aidiyet duygusu üzerindeki
etk i s ini bi r sat ın a lma
davranışına nasıl dönüş-
türdüğüne kafa yoruyoruz.
Bu düşünsel süreçte spor
pazarlamasını icat ettiğimi-
zi fark ediyoruz. Dünyanın
yok oluşunun bizlerden
kaynaklandığını fark ediyor;
sınırsız insan ihtiyaçla-
rını, sınırl ı kaynaklarla
karşılarken doğaya daha
az zarar verecek çözümler
geliştiriyoruz. Kendimizi
yeşil pazarlamanın içinde
buluyoruz. Aynı şekilde,
önceleri insanların, inter-
nette bu denli uzun vakit
geçirmelerini yadırgarken
sonrasında ise tercihleri
değişen tüketiciyi yakala-
mak içinmecrasını şaşırma
eğilimi gösteren reklam-
larımızı, dijital dünyaya
uyarlamaya başlıyoruz. Bir
de bakıyoruz ki tüketici bizi
bir yere sürüklemiş, biz
de teknik terimlerimiz ve
uygulamalarımızla oraya
g itmişiz. Ya da bir i ler i,
tüketicileri fark etmeden
bildiğimiz; fakat aşina oldu-
ğumuzu düşünmediğimiz
büyük bir dünyanın içine
çekmiş ve biz de kendimizi
orada bulmuşuz.
Newistareklam
filmi yayında
Muratbey’e
inovasyonödülü
7
campaıgndergisi
türkiye’de
İngiltere’nin en büyük bağımsız
yayın kuruluşu Haymarket
tarafından 1968 yılından beri
yayınlanan; reklam, medya
ve iletişim sektörünün en
saygın küresel dergilerinden
Campaign, Türkiye’de yayın
hayatına başladı.
pa z ar l ama gurusu se t h god i n , b i nl erce satan k i tab ı
mor i ne k ’ i n a d ı na , f r ans a’ da otomob i l i y l e g i de r k en
k ar ar v erd i ğ i n i söy l er . y emy e ş i l ç imenl erde ot l ayan
i nek l er çok güze l görünse de bu görünt ü god i n ’ e b i r
z ama n sonr a s ı k ı c ı ge l me y e b a ş l am ı ş t ı r . god i n , bu
ç ay ırl arda ot l ayan bir “mor inek” ol saydı kendisine ne
kadar ilgi çekici ve farkl ı geleceğini düşünür . çağrışımı
o l a s ı l ı k l a m i l k a ’ d a n g e l m i ş o l s a d a ön e m l i d e ğ i l .
marka
konferansı
Marka
Konferansı’nda
sahne
gerçekten
etkileyiciydi, açılış
konuşmasını AB
Bakanı Egemen
Bağış yaptı.
YUNUS BARAN
SÖYLEŞİ
a l i h a y d a r a r k
5
a . s e l i m t u n c e r
2
ö z g ü r u ç k a n
6
s e d e f t e n i m k a y a o k a y
3
T
ürkiye’nin
peyni r üret i-
cisi Muratbey,
inovatif marka
yaratma konu-
sundaki iddiasını, aldığı
ödülle haklı bir başarıya
dönüştürdü. Muratbey,
“Naturena” ile İSO İnovas-
yon Ödülleri’nde finalist
ödülünü a l an tek g ıda
firması olmanın ötesinde
“İş Sonuçlar ı” da l ında
verilen ödülü de aldı. İSO
10. Sanay i Kong resi ve
İnovasyon Sergisi Programı
kapsamında 14 Aralık 'ta
gerçekleşen ödül töreninde,
Naturena projesi ile “çoğu
alanda olağanüstü gelişim
trendleri, rekabet içinde
kıyaslama ve karşılaştır-
ma sonuçları mükemmel”
bulunan Muratbey, “İş
Sonuçları” dalında ödülü
hak eden tek firma oldu.
Y
apı sektöründe
25 yıllık tecrü-
beye sahipHa-
soğlu Yapı’nın
s on p r o j e s i
New i s t a Res idence’ ı n
reklam filmi yayına girdi.
İletişim çalışmaları genna
ile yürütülen Newista’nın
reklam f i lmi farkl ı kur-
gusuyla dikkat çek iyor.
Fi lmin sloganı ise “Bak
nasıl yükseliyor yaşam ve
bak nasıl kazanıyor insan!”
y a z ı s ı 2. s a y f a d a
>
y a z ı s ı 2. s a y f a d a
>
Coca Cola kutusunun bir
laleden bile tanıdık hale
geldiğ ini, onun coğraf i
açıdan Yahudi ve Hristi-
yan tanrısından bile daha
‘evrensel’ olduğunu; hatta
Benetton reklam kampan-
yalarından örnek vererek,
ölümün ve Tanrı’nın bile
bir pazarlama aracı olarak
kullanıldığını ifade ediyor.
Bu örnek ler üzer inden
bug ün yen i b i r pa za r
durumu yaşandığını söyle-
yebiliriz. Pek çoğu küresel
olan markalar, insanların
kimliklerini ve benliklerini
markalama yarışı içindeler.
mor inekle ilgili daha da
öneml i bi r durum var:
İskandinav ülkelerindeki
çocukların durumundan
bahsediyoruz. Konuyla
i l g i l i gerçek leş t i r i len
çeşitl i araştırmalar, bu
coğrafyada çocukların ya-
rısından fazlasının inekleri
mor zannettiğini ortaya
B
ugün pazarda
önemli olan her
şey farklılaşma
arayışı etrafın-
da şekilleniyor.
Herhangi bir biçimde fark-
lılaşmak çok zor olsa bile…
Zaten günümüz pazar
şartları ve tüketici yapısı
ile ilgili yorum yaparken
koyuyor. Çinli çocukların
durumu da farkl ı değil.
McDonald’s’ın çok popüler
olduğu ülkede on iki yaşın
a l t ı ndak i mi lyonl arca
çocuk, McDonald’s keli-
mesini Çince zannediyor.
Neyse, bunlardan daha
çok var. Fransız entelek-
tüel Gilbert Adair, bugün
y a z ı s ı 7. s a y f a d a
>
8
Tüketiciyi
anlamak