Page 3 - gennaration4.indd

Basic HTML Version

ARALIK 2011
MARKA
ULUHAN GRUP, BABİL ÇARŞI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ
Başkabir�arşımümkün
S
osyal medya meraklıları “Sene olmuş 2012…”
tarzı feed’leri, tweet’leri, entry’leri sever. Ken-
dine has dilini, jargonunu, söylem hatta görsel
tarzını oluşturan sosyal medya, hayatımıza
gireli şunun şurasında sadece 5 sene oldu;
ama her sene hem form hem içerik olarak inanılmaz bir
hızla değişiyor.
Peki, pazarlamacıların bu hıza yetiştiğini söyleyebiliyor
muyuz? Her sene aynı soruyu kendime sorarım ve
konuyla ilgili elimden geldiğince dünyadaki markaların
yöneticilerinin görüşlerini takip etmeye çalışırım. 2012’de
pazarlamanın kurallarının tamamen değişeceği yönünde
önemli görüşler var.
En çarpıcı örneklerden biri Coca-Cola. İnteraktif her türlü
iletişimmodelini deniyor. Sosyal oyunlar, zenginleştirilmiş
gerçeklik, PIN kodlu pazarlama, sosyal medya vb. Kıdemli
Başkan Yardımcısı Wendy Clark, mobil iletişimi nasıl
yönettiklerini şöyle aktarıyor: “Bahislerimizi pek çok yere
yatırıyoruz. Bazıları işimize yaramayacak. Bizim için en
önemli medya olan mobil iletişimi böyle öğreniyoruz.”
Belli ki pazarlama ikonası Coca-Cola da değişen pazar-
lama oyununu, değişen interaktif dünyanın kurallarını
anlamaya ve kendi pazarlama stratejilerine uygun hale
getirmeye çalışıyor.
Brand Keys, Inc’in Başkanı Robert Passikof, pazarlama
dünyasının önemli isimlerinden yine ilgiyle takip ettiğim
Dreamgrow Digital’dan Priit Kallas, Mart Prööm ve
Raul Kaevand da marka yönetimi ve pazarlamada sonuç
getirecek ya da getirmeyecek trendlerinden bahsederken
benzer öngörülerde bulunuyor:
Aslolan Değerdir:
Markanızın değerini tüketiciniz belirler. Dolayısıyla ona
nerede olursa olsun efektif sistemlerle kulak verin ve
daha sonra onları pazarlama sisteminize nasıl entegre
edeceğinizin yöntemlerini çalışın.
Sosyal Ağ Güvenliği:
Burada bahsi geçen teknik bir terim değil elbette. Tüke-
ticilerin giderek daha çok
arkadaş gruplarının etkisi
altında kaldığı biliniyor.
Klasik iletişim yöntemle-
riyle bezenmiş pazarlama
planları ile hayatlarına
devam etmeye çalışanlar
için tehlike çanları çoktan
çalmaya başladı. Tüketici-
lerin giderek sağlamlaşan
sosyal ağ dinamiklerini
yakından takibe alın; zira
bualanlardayer alacakan-
lamlı etkileriniz diğer klasik
dediğimizmedyadan daha
güvenilir, daha hızlı, daha
odaklı ve daha harekete geçirici olarak karşımıza çıkıyor.
Kişisel Bağ Yaratmak:
Son birkaç senedir devam eden ekonomik belirsizlik
tüketicilerin her şeyi, her yerde ve her zaman sorgula-
malarına neden oluyor; dolayısıyla markanızın duygusal
değerlerini tüketicilerinize ne kadar özel hale getirirseniz
o kadar anlamlı pazarlama sonuçlarına ulaşacaksınız. Tek
terzinin elinden çıkmış gibi markalara artık tüketiciler
pek yüz vermiyor. Hatta bu zor ortamlarda giderek daha
farklı ve çarpıcı marka deneyimlerine ihtiyaç duyuyorlar.
“Oyun”un yanında artık “app” dünyası var:
Appvertising deyimi artık hiçbirimize yabancı değil.
Markanıza ait değerleri en anlamlı şekilde iletebileceğiniz
tablet/mobil uygulamalara yer açın. Markanızı bu kanalda
da farklılaştırın!
İçerik Küratörlüğü ve Keşfi:
Yukarıda bahsettiğim kişisel bağ yaratabilen, markayı
farklılaştıran, tüketicinin internet / mobil alanlarda oluş-
turdukları içerikleri takip edebilen bir CRMmodelinin de
pazarlamacıların hayatına girdiği, tüketicinin markayla
olan anlamlı ilişkisini karşılıklı oluşturabilecek sistemli bir
içerik oluşturma işinin de pazarlamacıları beklediği bir
dönemdeyiz. Pazarlama iletişimi artık tam anlamıyla çok
yönlü ve artık eskisi gibi beş senede bir değil; neredeyse,
her üç ayda bir form değiştiriyor.
Gerçek Zamanlı Pazarlama:
Lokasyon! Lokasyon! Lokasyon! Bu tabiri daha çok
Starbucks, McDonald’s gibi markaların pazarlamadaki
başarısını okurken görüyor olabilirsiniz; ancak lokasyon
tabiri şimdilerde, mobil iletişimi dönüştürerek benzersiz
anlık pazarlama olanakları / deneyimleri sağlayan bir
model olarak karşımızda. Grup satın alma sitelerinden
marka promosyonlarına, tüketici yorumlarından sadakat
programlarına kadar markalar, tüketicilerini her an bu-
lundukları yerde gerçek zamanlı olarak yakalayacaklar.
Tabletler ve akıllı telefonlarla “tap&pay” hayatımıza giriyor
artık. Yeni ödeme sisteminiz akıllı telefonlarla tanışın!
TV Mobilize Birlikleri:
Akıllı telefonlardan sonra akıllı TV’lerle de tanışıyoruz.
Sosyal medya entegrasyonuyla anında bilgi akışı, haber
servisleri, oylamalar, yorumlar, oyunlar her an kuman-
danızda... Birlikten kuvvet mi doğacak yoksa maraza mı
göreceğiz.
Kalabalık demişken;
Sevin ya da sevmeyin; Facebook, şu anda dünya nüfusunun
%11’i tarafından kullanılıyor. 2012’deyse Facebook’taki
bu büyümenin, nüfusu 20 milyonun üzerindeki ülkeler
tarafından arttırılması bekleniyor. Hedef 1 milyar kişi –
üstelik Çin dahil bile değil bu rakama….
Artık “Tüketicinizi Sosyal Sevin”:
Sosyal medya, pazarlamanın en dramatik parçası olma
yolunda ilerliyor. Bir de son olarak, şu hep adı geçen
sosyal medya pazarlaması terimini düzeltelim. Sosyal
medya, bundan böyle, pazarlamanın dinamizm motoru;
yani artık kendi başına hareket etmiyor.
Seni sosyal
seveceğim
sedef tenimkayaokay
U
luhanGrup’un
Babil Kuleleri
projesinde yer
a l an yen i i ş
modeli “Babil
Çarşı”, yatırımcılara ve iş
dünyasına sunduğu cazip
avantajlarla fark yaratı-
yor. Önceden belirlenen
sektörlere göre ayr ı lan
hazır dükkan konsepti,
200 kişilik tiyatro salonu
ve sosyal alanlarıyla Babil
Çarşı, ticari yaşamı can-
landıracak özel fırsatlar
sunuyor.
Esenyurt 'un çıtasını
yükseltmeye aday, bölge-
de başta bina sağlamlığı
ve konfor olmak üzere
her ba k ı mda n mode l
olmaya hazırlanan Babil
Ku leler i ' nde yer a l an
İstanbul 'un yeni çarş ı
model i Babi l Çarşı'nın
lansmanı, 14 Aral ık’ta
yapıldı.
Babil Çarşı'da yer alan
mağaza l ar sabi t ya da
değ işken olarak k irala-
nabi l iyor. Örneğ in bi r
haftalık ya da daha uzun
bir süremağaza kiralamak
Babil Çarşı'da mümkün
olacak. Bu sayede Babil
Çarşı'da kısa bir süreliğine
ya da belli bir dönemde iş
yapmak isteyenler, benzeri
olmayan özel bir imkan-
dan yararlanabilecekler.
Bununla birl ikte, Babi l
Çarşı'dan mağaza satın
alanlara öneml i bir ko-
laylık da sağlayan Uluhan
Grup, mağaza sahiplerine
kiracı bulma hizmeti de
sunuyor.
Babil Çarşı 199 işyerin-
den oluşuyor. Her işyerinin
konusu önceden yapılan
kapsamlı bir çalışmayla
bel i rlenmi ş durumda.
İşyeri alanlarının karması
hazırlanırken fiili fizibilite
yapılarak, elde edilen ciro
tahminlerine göre faaliyet
alanlar ı tespit edi lmiş
bu lunuyor. Bu sayede
çarş ıdak i i şyerler i ni n
alanlarında tek olmaları
sağlanıyor ve doğru bir ka-
zanç modeli öngörülüyor.
Babil Çarşı bünyesinde
düzenli olarak kurulacak
sergi alanında ise Babil
Kuleleri sakinleri ve ziya-
retçiler çeşitli ürünleri bir
arada bulabilecek. Mağaza
mağaza dolaşma yerine tek
mekanda açık hava sergi
konseptini hayata geçiren
Babil Çarşı'da, gündelik
tüketime yönelik geniş bir
ürün yelpazesi yer alacak.
Babil Çarşı, sektörleri
önceden belirlenen çarşı
konseptiyle haksız rekabe-
tin önüne geçiyor. Bununla
birlikte Babil Çarşı, 200
kişilik tiyatro salonu, açık/
kapa l ı havuz lar ı , açı k
hava sinemaları, fitness
ve spa salonlarıyla diğer
projelerden ayrılıyor.
24 saat hizmet veren
1000 m2'lik alana sahip
kreş sayesinde ebeveynler
günlük işlerini görürken
çocuklarına oyun ve eğlen-
ce imkanı sağlayabilecek-
ler. Kreş imkanının yanı
sıra spor alanı, kültürel
etkinlik ve AVM'yi bir ara-
da sunan Babil Çarşı, tek
mekanda çok yönlü hizmet
sunma avantajıyla bölgede
çekimmerkezi haline ge-
lecek. Babil Çarşı'da gıda,
elektronik, mücevher&
aksesuar, çocuk, kreş,
estetik&sağl ık, hizmet.
mobilya&dekorasyon,
kültür&sanat, i letişim,
f i nans ve spor olmak
üzere 12 farklı sektörün
yer a lacağ ı dükkanlar
bulunacak.
Babil Çarşı bir ilk olan
'hazır mağaza' konseptini
de hayata geçiriyor. Hazır
mağaza kapsamında farklı
sektörlerde faaliyet gös-
teren farkl ı kuruluşlar,
dekorasyondanmobilyaya,
kul lanı lan cihazlardan
ik l imlendirmeye kadar
t üm imk a n l a r ı ha z ı r
bulacak ve vakit kaybet-
meden doğrudan işlerine
odaklanabilecekler.
Uluhan Grup, Babi l
Ça r ş ı 'da yer a l an ma-
ğazalar ın yüzde 55' ini
sat ışa çıkar ıyor, yüzde
45'ini ise kiraya veriyor.
Babil Çarşı'da kiracılarına
en iyi hizmeti sunmayı
amaçlayan Uluhan Grup
yet k i l i ler i , ça r ş ıda i ş
yapmak isteyen kuruluş-
ların her anlamda daima
yanlarında olacaklarının
güvencesini veriyor.